• Novinky

      • Zmena konzultačných hodín

      • Nakoľko došlo k úprave rozvrhu hodín, upravili sa aj konzultačné hodiny učiteľov. Aktuálne konzultačné hodiny platné od 11.1.2021 nájdete TU.

      • Oznam

      • zmysle VZN Mesta Bardejov č. 185/2020 z 26.11.2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (ďalej len „nariadenie“)

       sa nemení výška príspevku v materskej škole a v školskom klube detí pri ZŠ a režijného poplatku za stravovanie

       • v materskej škole je príspevok vo výške 18,- € mesačne (Článok III. bod 1 nariadenia),

                          Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

       • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
       • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,1 1 Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení...
       • v školskom klube detí je príspevok vo výške 10,- € mesačne (Článok V bod 1 nariadenia),
       • výška príspevku v poradí na každé ďalšie dieťa v rámci jednej rodiny sa určuje sumou 5,00 €.
       • príspevok na činnosť školského klubu detí sa zníži na 1,00 €, ak o to zákonný zástupca písomne požiada riaditeľa základnej školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

       Výška stravného na jedno jedlo podľa finančných pásiem vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR platných od 1. septembra 2019 sa nemení.

       VÝŠKA REŽIJNÝCH NÁKLADOV SA NEMENÍ:

       • v materskej škole je príspevok vo výške 2,- € / mesiac  
       • v základnej škole je príspevok vo výške 2,- € / mesiac   

       NÁKLADY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV v materskej škole:

       Výška stravného je 1,45 €

       • celkovo strava + réžia na 20 dní = 29 + 2 = 31,- € / mesiac 
       • u predškolákov celkovo strava + réžia na 20 dní = 5 +2 = 7,- € / mesiac

       NÁKLADY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV v základnej škole:   

       Výška stravného:

       • I. stupeň 1,15 €
       • II. stupeň 1,23 €
       • dospelí 1,33 €
       • desiata 0,50 €
       • 1. stupeň = 2,- € (režijné náklady + príspevok štátu 1,20€/obed)
       • 2. stupeň = 0,60 + 2 = 2,60 € (režijné náklady  + príspevok štátu 1,20€/obed).
      • Informácie k nástupu žiakov do školy

      • Od 18. januára do 22. januára 2021 žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní online prostredníctvom webexu. 

       V prípade nástupu detí do školy a testovania zákonných zástupcov bude každý rodič informovaný cez rodičovské konto v EDU PAGE.

        

       • Polročné hodnotenie a uzatvorenie podkladov pre polročné vysvedčenie bude do 31. 1. 2021. Klasifikačná porada prebehne do 29. 1. 2021.
       • Polročné prázdniny dňa 1.2.2021 nebudú.
       • Testovanie-5 pre piatakov sa ruší.
       • Testovanie-9 pre deviatakov sa presunulo na neskorší dátum a to na 9.-10. 6. 2021.
       • Podrobné informácie o prijímacích pohovoroch na stredné školy nájdete na webovom sídle našej školy www.podvinbargom.sk
       • Tieto podmienky sú platné od 5. 1. 2021 a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ, preto naďalej sledujte pokyny na webe školy alebo informácie od triednych učiteľov.

       Mgr. Milena Kravcová
       riaditeľka školy

      • Oznam

      • Vážení rodičia, milí žiaci, vzhľadom na to, že v niektorých domácnostiach je viacero žiakov a nie všetci žiaci majú doma potrebné technické vybavenie, riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove rozhodlo, že VYV, HUV, INF a TECH sa bude učiť každý druhý týždeň. Tento týždeň (11.1. – 15.1.2021) sa bude učiť VYV a INF, budúci týždeň HUV a TECH. Ak v rozvrhu bude hodina, ktorá sa práve neučí (HUV, INF, TECH, VYV), žiaci majú voľné okienko.

      • Oznam

      • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ bude prebiehať DIŠTANČNÉ vzdelávanie na základnej škole pre všetkých žiakov od 11.1.2021 do 15.1.2021.

       Ďalšie informácie budú zverejnené postupne.

      • Poďakovanie

      • Keď minister školstva Branislav Gröhling požiadal žiakov základných škôl o návrh na vianočné  pohľadnice, ktoré bude môcť posielať ako vianočné pozdravy ministra školstva, naši žiaci s veľkou radosťou tvorili. 

       ĎAKUJEME, pán minister, za darčeky pre našich žiakov za ich snahu. 

       ĎAKUJEME, pán minister, za list pre Teodora Ch. z 2.B a Vaše milé slová.


       Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

      • Prianie

      • Zvončeky už zvonia
       a ihličie vonia,
       svetlo sviečok mihotavé,
       Vianoce k nám prišli práve.
       Preto sviatky krásne majte,
       a v zdraví ich prežívajte.

       zamestnanci školy

      • Poďakovanie

      • ĎAKUJEME 
       za vaše povzbudivé a milé slová plné porozumenia a empatie,
       ktoré nám píšete do komentárov v ankete o nástupe žiakov do školy. 
       ĎAKUJEME,  
       že chápete hrozbu pandémie, ktorá nie je len v Bardejove či v Prešove,
       ale po celom svete, a sú krajiny, kde opatrenia sú prísnejšie.


       Na prečítanie (pre otvorenie kliknite na obrázok):

       Manuál pre návrat do škôl 2021:


       Rozhodnutie ministra:


       Vyhláška 39:

      • Rodičovské konto na Edupage

      • Vážení rodičia, ak nemáte rodičovské konto, alebo ste zabudli heslo, kliknite vpravo hore Prihlásenie, potom kliknite na Neviem prihlasovacie meno alebo heslo. Zadajte svoju emailovú adresu a kliknite na Odoslať:

       a) Ak systém napíše, že odoslal email s inštrukciami, skontrolujte si emailovu schránku a pokračujte podľa inštrukcií v maili...
       b) Ak systém napíše neplatné meno, nahláste svoju emailovú adresu triednemu učiteľovi, škola ho zadá do systému a pošle vám registračný email...

      • Adventný kalendár dobrých skutkov

      • „Robte všetko dobro, čo môžete,
       všetkými prostriedkami, ktorými môžete,
       všetkými spôsobmi, ktorými môžete,
       všade, kde môžete,
       všetkým, ktorým môžete,
       tak dlho, ako môžete.“

                                           JOHN WESLEY

       Aj my, žiaci prvého stupňa, chceme robiť dobré skutky. Preto sme si vyrobili Adventné kalendáre dobrých skutkov, aby nám každý deň pripomenuli, čo dobré môžeme v daný deň urobiť.


       Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

      • ŠKD - Vianočné básničky a vinše

      • Deti zo 6. oddelenia ŠKD posielajú vianočný pozdrav vo forme krátkych básničiek a kolied.
        
       Účinkujú: Emmka, Oliverko, Miško, Karinka, Sofinka, Natálka, Lea, Klárka, Jurko, Olívia, Miško, Sárka, Riško, Sofinka, Tamarka a Emka
       S. Kšonžeková