• Profil školy

     • Profil školy

     • Popis:

      Naša škola sa nachádza v krásnom prostredí v blízkosti rieky Topľa. Poskytuje starostlivosť deťom od útleho veku vďaka materskej škole. Ako jediná v okrese je zameraná na ľadový hokej, a to aj v spolupráci s mestským zimným štadiónom. Žiaci majú k dispozícii školskú jedáleň, školský bufet, telocvičňu a moderné odborné učebne. Pre široké športové vyžitie je k dispozícii veľké futbalové ihrisko s bežeckým oválom, asfaltová plocha na volejbal, florbal, vybíjanú a i., škôlkari využívajú bezpečné detské ihrisko.

       

      School Profile

      Our school is located in a beautiful area near the River Topľa. It provides care to children from an early age through the infant school. As the only school in the district  it is focused on ice-hockey, and it also co-operates with the Town Ice Rink. Students can make use of the school cafeteria, buffet, gym and modern special classrooms. For general sports activities there is a large football pitch with a running oval, asphalt surface for volleyball, floorball, basketball...  Children  from the infant school can  use a safe playground.

       

       

      Súčasnosť:

      Naša škola prešla rekonštrukciou, pri ktorej boli vymenené všetky okná, škola bola kompletne zateplená a kotolňa vybavená najmodernejším automatickým zariadením. V škole boli natiahnuté nové rozvody modernej počítačovej siete a zároveň v nej bol vybudovaný kamerový systém slúžiaci na zdravia i majetku žiakov, čo sa nám už viackrát osvedčilo zatiaľ pri hľadaní stratených/zabudnutých vecí. Kamery sú namontované v každej triede, učebni i po chodbách a sú prepojené s bezpečnostným systémom napojeným na políciu.
      Na našej škole poskytujeme možnosť celodennej starostlivosti o deti už od útleho veku, kde najmenší chodia do materskej školy, žiaci po vyučovaní majú možnosť navštevovať Školský klub detí a rôznorodé záujmové útvary. Keďže naša škola je zameraná na ľadový hokej, piatym ročníkom počínajúc máme na škole hokejové triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. V rámci vyučovania trénujú na krytom zimnom štadióne, ktorý sa nachádza neďaleko školy. V budovách školy sa nachádza aj súkromná základná umelecká škola Starostlivosť o stravu zabezpečuje zmodernizovaná školská kuchyňa a školský bufet.
      Na základe projektu Inovatívne Pod Vinbargom získala naša škola z Európskeho sociálneho fondu 67 637 eur, ktoré využila na premenu tradičnej školy na školu modernú. Z týchto peňazí boli zakúpené Manuály ku školeniu IKT a k práci s interaktívnou tabuľou, školiaci materiál na anglický jazyk (slovníky, učebnice i interaktívne DVD), wifirouter, dataprojektor a čo je pre proces uľahčenia učenia najpodstatnejšie: 16 notebookov.
      V súčasnosti je škola plne zmodernizovaná, s prístupom do školskej siete a na internet v každej triede a učebni. Škola disponuje 4 učebňami informatiky, 4 učebňami jazykov, na škole máme aj odborné učebne fyziky, chémie, biológie a dejepisu/ruštiny. V každej z nich sa nachádza počítač s dataprojektorom, ktorý využívajú nielen pedagógovia, ale i žiaci pri prezentovaní svojich projektov. Učebňa výtvarnej výchovy je vybavená multimédiami a učebne techniky dostatočným množstvom náradia a pomôcok na precvičenie manuálnych zručností. Učebňa matematiky a učebňa slovenského jazyka a literatúry sú vybavené najmodernejšou interaktívnou tabuľou ActivBoard s ultrakrátkym projektorom a ozvučením, čo robí matematiku i slovenčinu zaujímavými a hravými pre každého. Pre ostatné predmety je k dispozícii učebňa s interaktívnou tabuľou E-Beam.
      Súčasťou školského areálu je detské ihrisko pre materskú školu, asfaltové ihrisko pre rozličné športové využitie, futbalové ihrisko s bežeckým oválom a samostatná budova telocvične s posilňovňou a sprchami.
      Na škole pracuje špeciálny pedagóg a škola úzko spolupracuje so súkromnou špeciálno-pedagogickou poradňou.
      Škola je zapojená do projektu „Škola podporujúca zdravie", v rámci ktorého funguje školský parlament. Tvoria ho zástupcovia jednotlivých tried a jeho úlohou je byť poradným orgánom školy a rozhodovať trebárs o výbere odborných prednášok, akciách školy, jedálnom lístku a pod.
      Keďže našu školu navštevujú okrem mestských detí aj deti z okolitých obcí, podarilo sa nám zriadiť autobusovú zastávku priamo pri hlavnej bráne, čo umožňuje dochádzajúcim bezpečne a jednoducho dopraviť sa do školy.

      Vytvorili sme oddychové zóny:       

       

      Zrekonštruovali sme átrium:      The present: 

       

      Present:

      Our school recently underwent renovations. All the windows were changed, the school was completely insulated and the boiler  room was equipped with the latest automated accesories. There has been stretched lines of a computer network at school. Also a camera system has been built to protect the health and property of students. The cameras are installed in every classroom, special classrooms and the corridors and they are connected with the police security system.
      We provide all-day care for children from an early age, where the smallest children go to the infant school, after school students have the opportunity to attend school club or  to have after school lessons, where they do the things, that are interesting for them. Since our school is focused on ice-hockey, we have ice-hockey classes with extended teaching of sport training. They train in a covered ice rink, which is located near the school. There is the Private Primary School of Art in the school buildings. The modernized school kitchen and school buffet provide meals for students.
      Our school got 67,637 euros from the European Social Fund, based on the project „Inovatívne Pod Vinbargom“ which were used to convert a traditional school to a modern school. The money was used to purchase training manuals for ICT and teaching with an interactive whiteboard, teaching materials on English language (dictionaries, textbooks and interactive DVDs) wifi-router, projector and 16 laptops, which is essential for the teaching and learning process.
      Currently, the school is fully modernized, with access to the school network and the Internet in every classroom and special classrooms. The school has four computer classrooms, four foreign language classrooms, we also have special classrooms of  Physics, Chemistry, Biology and History. In each of the classrooms there is a computer with a projector, which is used not only by teachers but also students for presenting their projects. The Art classroom is equipped with multimedia and the technology classroom is equiped with plenty of technology tools and aids to practice manual skills. The Mathematics classroom and Slovak Language classroom are equipped with the latest interactive whiteboard ActivBoard with ultrashort projector and sound system, which makes the subject interesting and enjoyable for everyone. The classroom with interactive whiteboard E-Beam is also available for other school subjects.
      The playground for the infant  school, asphalt playground, football pitch with a running oval and the separate building with a gym and showers are part of the school area.
      The special pedagogist works at school too and the school works closely with the private special-educational counseling center.
      The school is involved in a project called "Health Promoting School" („Škola podporujúca zdravie“) in which the school parliament operates. It consists of representatives of each class and its role is to be an advisory body to  school and sometimes they decide about expert lectures, school events, and the menu card.
      We were able to establish a bus stop right at the main gate, for the children from the surrounding villages who attend our school, too, so they can go to school safely and easily.

       

       

      Riaditeľka školy / The school director:

      Mgr. Milena Kravcová

       

      Zástupcovia riaditeľky školy / The school director representatives:

      PaedDr. Daniela Remetová – zástupca pre 1. až 4. roč.

      Mgr. Michal Skreptáč – zástupca pre 5. až 9. roč.      Výchovný poradca / The educational consultant: Mgr. Peter Vasilega

      Školský špeciálny pedagóg / The  special pedagogist: Katarína Novák, BA

      Školský psychológ / The school psychologist: PhDr. Katarína Stašáková

      Vedúca školskej jedálne / The school cafeteria manager: Mária Liptáková

      Účtovníčka školy / The school accountant: Anna Hudáková

      Sekretárka školy / The school secretary: Marcela Polčanová

      Správcovia siete / The network administrators: PaedDr. Juraj Senaj

      Redakčná rada / The editorial council: Mgr. Ivana Bajus

      Školský digitálny koordinátor / The school digital coordinator: Ing. Dušan Kuča

       

      V školskom roku 2017/2018 máme 28 tried a v ŠKD pracuje 6 oddelení so 180 deťmi. Školu navštevuje 600 žiakov, z toho (upravuje sa) zdravotne znevýhodnených.
      This school year 2017/2018 our school has got 600 students, of which (editing) students are physically handicapped. We have got 28 classes and 6 departments in the school club with 180 children.