• Aktivity

     • MŠ - Májové aktivity 2023

     • 24.05.2023 12:55
     • MŠ - Výlet do mesta - Slniečka 2023

      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

      MŠ - Výlet do mesta - Hviezdičky 2023

      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

      MŠ - Vystúpenie pre mamičky 2023

      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.


       
     • viac
     • Zápis detí do materskej školy pre šk. rok 2023/2024

     • 02.05.2023 08:04


     • Zápis dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční


      v čase od 1. mája 2023 do 31. mája 2023.

      Zápis bude prebiehať prostredníctvom podania písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast spolu s údajom o povinnom očkovaní.

      Zápis bude prebiehať podaním žiadosti týmito rôznymi formami:
      1. vyplnením elektronickej prihlášky na webstránke materskej školy (aktívne od 1.5.2023). K prihláške je potrebné doložiť Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa potvrdené všeobecným lekárom pre deti a dorast, ktoré je potrebné doručiť do materskej školy do 31.5.2023, alebo oskenovať a poslať na mail mspodvinbargom@gmail.com,
      2. osobnou návštevou zákonného zástupcu s dieťaťom v materskej škole,
      3. poštou – zákonný zástupca vyplní žiadosť a odošle ju poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky),
      4. e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu materskej školy (mspodvinbargom@gmail.com).
       
      Do materskej školy budú prednostne prijaté:
      • deti, ktoré k 31. augustu 2023 dovŕšili päť rokov a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie od 1. septembra 2023 povinné,
      • deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku k 31. augustu 2023 a nedosiahli školskú spôsobilosť a ich zákonný zástupca požiadal o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
      • deti, ktoré nedovŕšili piaty rok veku k 31. augustu 2023 a ich zákonný zástupca žiada o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie,
      • deti, ktoré majú trvalý/prechodný pobyt v meste Bardejov,
      • deti, ktoré majú v materskej škole už umiestneného súrodenca,
      • deti od troch do šiestich rokov veku a ak to podmienky materskej školy dovoľujú, tak aj deti mladšie ako tri roky.
       
      Ako postupovať, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť:
      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditelia ZŠ už nerozhodujú o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, ale riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

      K žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musí zákonný zástupca doložiť:
      1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
      2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
      3. informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
     • viac