Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CH
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Práca v domácnosti PVD
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodopis Pr
Prírodoveda PRI
Prvouka PVO
Remeselné práce RNP
Rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností RKS
Rozvoj špecifických funkcií RSF
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SVP
Športová príprava ŠP
Technická výchova TCHV
Technika TCH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TV
Terapeuticko-korekčné cvičenie TKC
Triednická hodina TRH
Tvorivé čítanie a písanie CPT
Ukrajinský jazyk a literatúra UJL
Vecné učenie VEU
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis Z

© aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.03.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy