• Pre rodičov

     • Je vaše dieťa pripravené na školu?


     •  

      Obdobie nástupu do školy patrí medzi najvýznamnejšie etapy vývoja dieťaťa. Je veľmi  dôležité správne odhadnúť, alebo určiť jeho pripravenosť na školu. Ponúkame Vám niekoľko rád a typov ako spoznať  svoje dieťa v perceptuálno- motorickej, kognitívnej a sociálno- emocionálnej oblasti. V prípade akýchkoľvek otázok a poradenstva kontaktujte triedne učiteľky, ktoré Vám veľmi radi poradia a ponúknu súbor hier a aktivít, aby Vaše dieťa napredovalo a nemalo problém s adaptáciou  na školské prostredie.

      Ø Perceptuálno - motorická oblasť:

      Jemná motorika

      Takmer hotový školák by mal vedieť správne držať písacie potreby, napodobiť tvary písma, geometrické tvary, a nakresliť kompletnú postavu človeka ( s hlavou, krkom, rukami, nohami, a bruchom). Mal by vedieť kresliť čiary, vlnovky, osmičky. Vyfarbiť obrázky, strihať, modelovať, navliekať koráliky.

      ·      Výtvarný prejav

      Dieťa by malo vedieť:           

            znázorniť seba, alebo postavu človeka,

            kresliť plynulým pohybom bez kŕčovitosti,

            oblúčiky obrátené hore a dole, vlnovky, ležaté osmičky,

            detailnejšie znázorniť prostredie a dej.

            Pracovný vývoj

      Úlohou rodičov je rozvíjať pracovnú aktivitu, zručnosť a fantáziu pri práci s rôznym materiálom. Zároveň by mali podporovať vôľu, cieľavedomosť a sústredenosť svojho dieťaťa.

      Dieťa by malo vedieť:

            samo sa umyť, učesať, používať WC, toaletný papier,

            používať vreckovku,

            obliecť sa a vyzliecť, zapínať a rozopínať odev, skladať a ukladať oblečenie,

            obuť a vyzuť topánky, zaviazať šnúrky,

            používať celý príbor.

            čistiť si správne zuby,

       

      Hrubá motorika

            Dieťa  vie skákať (aj na jednej nohe), behať, preliezať, chytať a hádzať loptu, skákať cez švihadlo, robiť kotrmelce.

            Vonku (na záhrade, v lese…) sa zdokonaľuje pohybová koordinácia trupu a končatín. Dieťaťu necháme dostatok voľnosti a možností na chôdzu, beh, preliezanie, skákanie, hádzanie loptou, jazdu na odrážadle, neskôr na kolobežke a bicykli.

            Ďalšou pohybovou aktivitou môže byť plávanie, joga, v zime lyžovanie, korčuľovanie, sánkovanie alebo bobovanie.

      ·         Orientácia

            Dieťa pripravené na vstup do školy vie povedať, kde je vpravo, kde vľavo, a kde hore, dole, ponad, popod, cez. Nezablúdi v mieste svojho bydliska, pozná pravú a ľavú ruku. Vie sa orientovať aj v čase (dnes, včera, zajtra, ráno, obed, večer, bude, bolo). Rozozná základné farby a geometrické tvary.

      Kognitívna vzdelávacia oblasť:

            poznať svoje celé meno, vek, adresu,

            vymenovať najbližších členov svojej rodiny a vedieť, kde pracujú,

            poznať cestu z domova do MŠ a späť, do obchodu, k lekárovi,

            správne reagovať na svetelné signály, poznať základné pravidlá správania na ulici (rozhliadnuť sa, nezdržiavať sa na vozovke),

            samostatne a tvorivo myslieť konvergentne a divergentne,

            určiť materiál (plast, drevo, kov),

            rozlíšiť jedlá zdravé a nezdravé,

            poznať a pomenovať farby,

            rozoznať a pomenovať kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník,

            pomenovať časové obdobia (ráno, predpoludnie, obed, popoludnie, večer, deň, noc), pojmy včera, dnes a zajtra si postupne osvojovať a rozoznať ročné obdobia (jar, leto, jeseň, zima),

            poznať a pomenovať domáce a hospodárske zvieratá, ich mláďatá,

       Rečový prejav

            nadviazať rečový kontakt s deťmi a dospelými,

            vedieť rozkladať slová na slabiky,

            vytvoriť opaky – protiklady a zdrobneniny,

            predniesť 6 – 8 riekaniek a využívať ich pri hrách,

            predniesť básničku,

            rozprávať vlastný zážitok.

      V čom má veľa detí problémy, je rozvinutá sluchová analýza: budúci školák by mal vedieť povedať, aké písmeno je na začiatku slova, aké na konci, prípadne aj vytlieskať slabiky a hlásky.

      Sociálno - emocionálna vzdelávacia oblasť

      Vzťah dieťaťa k vlastnej osobe – úlohou je samostatnosť dieťaťa v samoobslužných činnostiach a rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho smelosť v spoločenskom styku.
      Vzťah k druhým a kolektívu, utváranie charakterových vlastností – podporovať nadväzovanie kontaktov detí s ich vrstovníkmi, rozvíjať schopnosť vzájomnej spolupráce.
      Dodržiavať pravidlá kolektívneho správania.

            samostatne splniť aj náročnejšiu úlohu,

            prejavovať pri rôznych činnostiach samostatnosť, rozhodnosť, nebojácnosť a čestnosť,

            zdvorilé správanie a vystupovanie (pozdraviť, privítať sa, rozlúčiť sa, blahoželať),

            udržiavať poriadok vo vlastných veciach, upratovať hračky.

      Ako by sa mal budúci prvák správať:

            na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)

            väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý

            nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti

            v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie

            nezajakáva sa pri reči, nepomočuje sa.

       

      ZHRNUTIE

      Budúci prvák by mal vedieť:

            samostatne sa obliecť a obuť (pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi)

            samostatne sa najesť

            samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.

            správne vyslovovať všetky hlásky

            vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach

            vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách

            spočítať predmety do desať

            interpretovať obsah krátkej rozprávky, rozumieť textu

            poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku

            kresliť pevné a neroztrasené línie

            nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď., postava je anatomicky správne rozložená)

            vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

            poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová)

            orientovať sa v priestore, má vedieť, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo

      Medzi najčastejšie prejavy nepripravenosti dieťaťa na školu patria:

            Zaostávajúci vývin reči a poruchy reči

            Citová labilita

            Hravosť

            Ťažkosti v adaptácii na kolektív

            Nesústredenosť, nedostatočná výdrž pri cielenej činnosti

            Znížená výkonnosť, nedostatočný záujem o učenie

            Nedostatok všeobecných schopností

      Spracovala: Antónia Hudáková

      Zdroj: Vývinová psychológia – Ľuba Končeková