• Vnút. poriadok školy

     • ŠKOLSKÝ PORIADOK

     • Školský poriadok základnej školy

      September 2021

       

                  Školský poriadok základnej školy vydáva riaditeľ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, 08569 Bardejov, v zmysle §153 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Povinnosti žiakov

      Článok 1

      Všeobecné pravidlá školského poriadku pre žiakov

      1. Cestou do školy dodržiavajú pravidlá bezpečnosti cestnej premávky.
      2. V hromadnom dopravnom  prostriedku sa správajú slušne a úctivo najmä voči starším a chorým osobám.
      3. V mimo vyučovacom čase doma i na verejnosti sú žiaci povinní správať sa tak, aby robili dobré meno sebe,  rodičom aj škole.
      4. Žiaci sa slušne správajú  k učiteľom a všetkým zamestnancom školy. Pri stretnutí ich zdvorilo pozdravia pozdravom  „Dobrý deň“. Oslovenie je: „Pán riaditeľ,  pani zástupkyňa,  pani učiteľka,  pán učiteľ,  pani vychovávateľka,  pani upratovačka,  pán školník,  pani vedúca,  pani kuchárka...“.
      5. V prípade, ak  sa príslušný vyučujúci alebo tréner nedostaví na hodinu, nahlási predseda triedy (jeho zástupca, prípadne týždenníci) túto skutočnosť na vedení školy najneskôr do 5 minút po začatí vyučovacej hodiny.
      6. Počas dopoludňajšieho a odpoludňajšieho vyučovania  je zakázané svojvoľne opúšťať budovu a areál školy.
      7. Žiaci  nesmú v budove a ani mimo nej fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať drogy a iné omamné látky a ani ich ponúkať iným ľuďom (deťom, dospelým).
      8. Je zakázané hrať hazardné hry o peniaze (karty, poggy,...), vulgárne sa vyjadrovať v priestoroch školy a ani kdekoľvek na verejnosti.
      9. Je prísne zakázané nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie seba aj druhých (ostré predmety – nože...).
      10. Prípadné straty  mobilných telefónov a drahých predmetov, ktoré nie sú potrebné na vyučovanie, škola nerieši. Celú zodpovednosť preberajú rodičia, príp. zákonní zástupcovia dieťaťa.
      11. Vo všetkých  priestoroch  školy žiak dôsledne dodržiava všetky bezpečnostné a hygienické pravidlá.
      12. Do budovy školy je zákaz vstupu všetkých cudzích osôb!

       

       

       

       

      Článok 2

      Dochádzka žiakov do školy

       Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia školy  pravidelne a dochvíľne.

      1. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a nepredvídané dopravné pomery.
      2. Ak žiak nemôže prísť do školy pre príčinu vopred známu, rodičia alebo zákonní zástupcovia žiaka požiadajú minimálne 24 hodín vopred o voľno triedneho učiteľa.
      3. Ak žiak chýba na vyučovaní z vopred známych dôvodov, je povinný oznámiť to včas triednemu učiteľovi. Ak ostal doma pre vopred známu príčinu bez oznámenia, triedny učiteľ nemusí vymeškané hodiny ospravedlniť.
      4. V určitých závažných dôvodoch  môže zákonný zástupca žiaka požiadať o uvoľnenie z vyučovania i na niekoľko dní. Na dva dni uvoľniť žiaka je v kompetencii triedneho učiteľa. Na viac dní po predložení žiadosti môže uvoľniť žiaka riaditeľ školy.
      5. Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, rodičia sú povinní oznámiť triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti  do 24 hodín.
      6. Každú neúčasť na vyučovaní  je žiak  povinný  ospravedlniť hodnoverným  dokladom  alebo písomným ospravedlnením rodiča (zákonného zástupcu žiaka), ktorý môže ospravedlniť žiaka najviac na 5 dní za jedno klasifikačné obdobie).
      7. Za neospravedlnené hodiny  môže byť žiak  potrestaný zníženou  známkou  zo správania alebo podaním oznámenia na rodičov.
      8. Na základe vopred danej písomnej žiadosti rodiča ( zákonného zástupcu žiaka) povoľuje uvoľniť: z jednej vyučovacej hodiny  príslušný učiteľ uvoľnenie  na jeden  až dva dni povoľuje triedny učiteľ na tri a viac dní iba riaditeľ školy ( prípadne  ním  poverí  zástupcu RŠ) prostredníctvom  triedneho učiteľa.
      9. V prípade, ak  žiak  z dôvodu choroby alebo  inej neprítomnosti na vyučovaní sa nemôže stravovať v školskej jedálni, kde má stravu vopred zabezpečenú, je povinný sa včas odhlásiť zo stravovania v školskej jedálni – najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa.
      10. Ak v  rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú (infekčnú) chorobu, oznámi to žiak alebo jeho rodičia bezodkladne vedeniu školy.

         

       

       

       

       

      Článok 3

      Príchod žiakov do školy

      1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú o 7.35 hod., aby pred začatím hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú  žiaci 5 minút pred začiatkom vyučovania (činnosti).
      2. Do školskej budovy vchádzajú  žiaci hlavným vchodom.
      3. Žiak si pred vstupom do budovy školy dôkladne očistí obuv a odoberie sa ku svojej skrinke, kde si odloží vrchný odev, preobuje sa do zdravotne nezávadných prezúvok a uloží si topánky. Žiaci nesmú chodiť v prezuvkách  mimo hlavnú budovu školy.
      4. Ak majú žiaci prvú  hodinu  telesnú výchovu, idú priamo do budovy, kde je telocvičňa a správajú sa podľa zásad uvedených v bode 4. Po skončení telesnej výchovy prechádzajú do školskej budovy hlavným vchodom a správajú sa tiež podľa bodu  4.
      5. Z  bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy používať skejty, kolieskové korčule a kolieskovú obuv, jazdiť na bicykloch,  a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch.

      Článok 4

      Správanie sa žiakov na vyučovaní

      1. Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku. Ostatné veci má v aktovke, ktorá je zavesená alebo uložená vedľa lavice z vnútornej strany.
      2. Žiak má triednym učiteľom presne určené miesto, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V odborných učebniach a dielňach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci na začiatku hodiny.
      3. Po prvom zvonení je každý žiak na svojom mieste a v tichosti očakáva príchod vyučujúceho.
      4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne pracuje, nenašepkáva, neopisuje a nevyrušuje.
      5. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
      6. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začatím hodiny a uvedie dôvod svojej nepripravenosti. Domáce úlohy žiaci vypracovávajú doma a neodpisujú ich v škole. Toto kontrolujú učitelia konajúci dozor.
      7. Žiak môže opustiť triedu, cvičište alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa.
      8. Žiak udržuje pracovné miesto a okolie v čistote a poriadku.

       

      1. Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou  v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.
      2. Nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek  predmety.
      3. Žiak do školy nenosí  predmety, ktoré na vyučovanie nepotrebuje. Ak vyučujúci takýto predmet zistí, žiakovi  ho odoberie, spíše o tom záznam a vráti rodičom. Klenoty a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri odcudzení škola nebude robiť žiadne opatrenia.
      4. Je prísne zakázané nosiť do školy drogy vrátane alkoholu a tabaku a ich užívanie v škole. Ak sa zistí ich užitie u žiakov, spíše o tom vyučujúci zápisnicu. Ak je žiak v stave, že ohrozuje seba a okolie, prípadne narušuje  vyučovací  proces, je potrebné zavolať lekára rýchlej zdravotníckej pomoci a políciu, prípadne zákonného zástupcu, aby si dieťa prevzal.
      5. Ak žiak zistí stratu  veci, ktorá podlieha  poisteniu, oznámi to vyučujúcemu, na ktorého hodine stratu zistil. Ten sprostredkuje spísanie zápisu o strate s triednym učiteľom, ktorý vykoná ďalšie opatrenia.
      6. Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch  so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa  alebo riaditeľa   alebo jeho povereného zástupcu (Vyhláška MŠ SR 320/2008 Z.z. o základnej škole). V prípade nerešpektovania tohto zákazu učiteľ  telefón zoberie, spíše o tom záznam  a vráti  rodičom, ktorých upozorní na porušenie zákazu ich dieťaťom.
      7. Pri takom správaní žiaka, ktorý svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných  žiakov, pedagógov alebo iných účastníkov výchovy a vzdelávania v škole, alebo výrazne narúša výchovno-vzdelávací proces, využívať postup podľa § 58 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O  takýchto opatreniach  vo výchove na začiatku školského  roka oboznámia triedni učitelia zákonných zástupcov žiakov základných škôl.
      8. Keď vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci pozdravia povstaním a sadnú si na pokyn učiteľa. Pri jej odchode z triedy taktiež pozdravia povstaním. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a písaní kontrolných prác, žiaci nezdravia.
      9. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.
      10. Na školských  vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov. Dodržiavajú  určené termíny miesta a času sústredenia.
      11. V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov (Zákon č. 427/2002 Z. z. v platnom znení) a Občiansky  zákonník (Zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení) a na základe písomného súhlasu zákonných zástupcov   žiakov  a vyučujúcich  škola  v záujme

       

      ochrany bezpečnosti a zdravia osôb – vyučujúcich a žiakov, ochrany školského a súkromného majetku pred jeho poškodením  resp. odcudzením, prípadne v záujme odhaľovania  konania osôb proti  pravidlám školského poriadku škola môže  monitorovať časť priestorov školy vrátane tried a učební  kamerovým systémom s vyhotovením obrazového záznamu.

      1. Žiakom sa so súhlasom  riaditeľa školy umožňuje účasť na súťažiach v zmysle zákona č.245/2008 §153 ods.2.
      2. Za diskrimináciu a násilie na škole budú žiaci  postihovaní v zmysle Konkretizácie školského poriadku podľa písmena A bod 4.

      Článok 5

      Povinnosti žiakov športových tried

      1. Triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy (hokej) sú výberové. Ich správanie musí byť bezúhonné nielen v škole, ale aj mimo nej.
      2. Porušenie disciplíny v škole  alebo na verejnosti sa rieši v spolupráci s príslušným oddielom. Závažné porušenie disciplíny má za následok vylúčenie žiaka z triedy s RVŠP a zníženou známkou zo správania.
      3. Žiaci  sa povinne zúčastňujú športovej prípravy a tréningov. Po ich ukončení načas prichádzajú do tried na vyučovanie.
      4. V priestoroch šatne sa správajú disciplinovane.
      5. Športovej výstroji venujú maximálnu pozornosť a zabezpečujú si na nej drobné opravy.
      6. V záujme svojho zdravie sa maximálne snažia dodržiavať všetky hygienické pravidlá.
      7. Slušným správaním  na verejnosti a účasťou na súťažiach robia dobré meno sebe, rodine, škole aj klubu.

      Článok 6

       Správanie sa žiakov cez prestávky – prechod do učební

      1. Cez  prestávku po druhej vyučovacej hodine žiaci desiatujú, predtým si umyjú ruky. Cez malé prestávky sa žiaci zdržiavajú v učebni.
      2. Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov. Je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch, hádzať do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.
      3. Presun žiakov z učebne do učebne (telocvične, školskej jedálne) zabezpečujú predsedovia (podpredsedovia) triednych žiackych samospráv, ak triedny učiteľ neurčí inak.

       

       

      Článok 7

      Odchod žiakov zo školy 

      1.  Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky,     

           očistí si svoje pracovné miesto  a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku              

           na lavicu.

      2.  Na pokyn učiteľa  žiaci opustia učebňu. Žiaci sa na chodbe zoradia a pod vedením

           učiteľa odídu do šatne alebo školskej jedálne. V šatni sa žiaci preobujú, oblečú a pod

          dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu.

      Článok 8

      Starostlivosť o školské zriadenie, školské potreby, o prostredie učební, chodieb a školského dvora

      1. Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie. Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je žiak povinný v plnej miere uhradiť.
      2. Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť ako novú.

      3. Ak žiak prechádza na inú školu, učebnice  odovzdá triednemu  učiteľovi.

      4. Kolektívy tried sa v kmeňových  triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú

          kontrolu stavu žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru učebne.

      5. Starostlivosť o kvetinovú výzdobu chodieb zabezpečujú poverení žiaci.

      Článok 9

      Starostlivosť o zovňajšok

      1. Žiak chodí do školy čisto a veku  primerane oblečený a upravený bez výstrednosti. Prezúva sa do zdravotne vyhovujúcich prezúvok. Je zakázané mať na hlavách v priestoroch školy šiltovky a iné pokrývky hlavy, taktiež nie je vhodné chodiť v teplákoch. Na hodiny výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy a telesnej výchovy si nosí vhodný pracovný a športový úbor.

      Článok 10

      Správanie sa žiakov mimo školy

      1. Žiak je povinný slušne sa správať i  v čase mimo vyučovania. Nepoškodzuje súkromný a verejný majetok.
      2. Žiak nesmie fajčiť, požívať alkohol a iné návykové látky a navštevovať veku neprimerané podujatia a zariadenia.
      3. Vo večerných  hodinách sa môže zdržiavať mimo domu len v sprievode rodičov.

       

       

      Článok 11

      Stravovanie sa v školskej jedálni

      1. Žiaci sú povinní zaplatiť režijné náklady v ŠJ.
      2. Správania žiakov v školskej jedálni usmerňuje vnútorný poriadok školskej jedálne.
      3. V prípade  nevhodného správania sa žiaka a neprezutia sa, môže byť tento žiak zo školskej jedálne vylúčený.

      Článok 12

      Triedna samospráva žiakov

      1. Žiacky kolektív triedy si so súhlasom triedneho učiteľa volí triednu žiacku samosprávu na čele s predsedom  a ďalšími členmi podľa odporúčania triedneho učiteľa. Predseda zastupuje triedu, dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár triedy, predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným  vyučujúcim. Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ. Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.
      2. Týždenníkov určuje triedny učiteľ vždy v piatok. Sú dvaja a ich mená zapíše do triednej knihy. Ich povinnosti sú najmä:
      • pred vyučovaním  utrú tabuľu,
      • na každej hodine hlásia neprítomných,
      • oznámia po 5 minútach riaditeľovi  školy alebo zástupcovi  riaditeľa školy, neprítomnosť učiteľa na vyučovacej hodine,
      • cez prestávku vetrajú triedu,
      • po skončení vyučovania utrú  tabuľu, uložia pomôcky, zavrú okná a prekontrolujú  uzávery vody,
      • dbajú o estetické  prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety.

                                               Článok 13

      Výchovné opatrenia

      1. Výchovné opatrenia sa udeľujú  podľa Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy (platný od 1.5.2011), Prílohy k MP č. 22/2011 Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole a MP č.32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom MP ISCED-1, č. 2011-5237/11861:2-914, s účinnosťou od 1. júna 2011.

      Článok 14

      Systém odmien a trestov v škole

      1. Pochvalu a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu, za úspešnú reprezentáciu.
      2. Ústnu, alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ, riaditeľ školy, zástupca mestského alebo okresného úradu, prípadne zástupca inej organizácie.

      Formy odmeny:

      • pochvala triedneho učiteľa pred  kolektívom  triedy
      • pochvala  riaditeľa školy vyhlásená verejne pred celou školou
      • pochvala riaditeľom školy formou diplomu, alebo  vecného daru
      • list rodičom
      • zápis pochvaly do triedneho výkazu
      1. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné, alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa známky zo správania.
      2. Ak žiak porušuje  školský poriadok a ak  nestačí na nápravu učiteľovo napomenutie, alebo iné opatrenie, potrestá sa podľa závažnosti previnenia:
      • a)  pokarhaním triednym učiteľom  pred  triedou
      • b)  pokarhaním  riaditeľom školy

              Všetky pokarhania škola ohlási rodičom !

      1. Triedny učiteľ môže udeliť zníženú známku  zo správania pri závažnom  priestupku aj bez dodržiavania postupnosti pokarhaní. Rovnako sa postupuje aj pri vymeškaných neospravedlnených hodinách – podľa ich počtu:
      • za viac ako 3– znížená známka zo správania na stupeň 2
      • za viac ako 12- znížená známka zo správania na stupeň 3
      • za viac ako je týždenný úväzok v ročníku - znížená známka zo správania na stupeň 4
      • za 15 a viac – triedny učiteľ vymeškané hodiny  nahlási  rodičom a na  Oddelenie sociálnych vecí a rodiny.

       

       

      1. Kritériom pre odchod žiakov  zo športových tried sú: výchovné problémy, znížená známka zo správania, slabšie športové  výkony  na základe odporúčania trénerov.

      Článok 15

      Práva žiaka

       Žiak má právo:

      • na zrozumiteľný výklad učiva;
      • k danému učivu položiť akúkoľvek otázku súvisiacu s učivom a dostať odpoveď;
      • na omyl;
      • určiť si spôsob prípravy  na skúšanie;
      • na objektívne hodnotenie;
      • na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov a spolužiakov;
      • v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek a bez akéhokoľvek postihu či sankciovania z dôvodu uplatnenia si svojich práv, ak tým nie sú porušené práva iných osôb či rasy;
      • sedieť s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší učiteľa, alebo spolužiakov
      • na prestávku, ako ju stanovuje školský poriadok
      • zvoliť si náplň prestávky, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných

      Článok 16

      Školský klub detí

      1. Žiak je do ŠKD prijatý na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi a po uhradení stanoveného poplatku.
      2. Začiatok činnosti  v ŠKD – popoludňajšia činnosť 11.30 – 16.30 hod.
      3. Ak má žiak odísť z ŠKD v iný čas ako je uvedený na zápisnom lístku, musia to rodičia oznámiť vychovávateľke písomne, alebo poslať po žiaka dospelú osobu.
      4. Na žiaka ŠKD  sa v plnom rozsahu vzťahuje vnútorný poriadok školy.

      Článok 17

      Práva zákonných zástupcov

      1. Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania sa dobrovoľne združujú v Rade rodičov. (ďalej len RR).
      2. RR je významnou formou aktívnej účasti občanov na riešení otázok výchovy a vzdelávania detí a mládeže a na riadení škôl a výchovných zariadení.
      3. Spolupracovať so školou, podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov.

       

      1. Pomáhať škole pri výchove a vzdelávaní žiakov, predovšetkým v mimotriednej a mimoškolskej činnosti.
      2. Venovať veľkú starostlivosť  výchove a vzdelávaniu žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov s  výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi.
      3. RR nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho  procesu  školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.
      4. Zákonný zástupca má právo informovať sa  (konzultovať) o správaní a prospechu žiaka. Jedným s prostriedkov je žiacka knižka (alebo internetová žiacka knižka).
      5. Zákonný zástupca v prípade pochybností o správnosti klasifikácie žiaka, môžu do troch dní  odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, písomne požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred komisiou.
      6. Zákonný zástupca v prípade potreby má právo požiadať ktoréhokoľvek pedagogického a odborného zamestnanca školy o odbornú radu, týkajúcu sa otázok výchovy a vzdelávania. 
      7. V prípade potreby môže zákonný zástupca požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania v prípadoch, ktoré sú určené zákonom.
      8. Každý zákonný zástupca má právo voliť a byť volený ako zástupca triedy v rade rodičov.
      9. Zákonný zástupca má právo oboznámiť sa z výchovno-vzdelávacím  programom  školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom.
      10. Zákonný zástupca má právo byť na komisionálnom  preskúšaní svojho dieťaťa, po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

      Článok 18

      Povinnosti zákonných zástupcov

      1. Zákonný zástupca je povinný vytvoriť pre žiaka podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.
      2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu  svojho dieťaťa určené školským poriadkom.
      3. Má povinnosť informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch  alebo iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
      4. Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas. Dôvody neprítomnosti žiaka na výchove a vzdelávaní doloží v súlade so školským poriadkom.
      5. Zákonný zástupca má povinnosť uhradiť škodu, ktorú žiak spôsobil.
      6. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole , jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole príčinu jeho neprítomnosti. 

       

       

      1. Neprítomnosť, ktorá trvá najviac dva po sebe nasledujúce vyučovacie dni (najviac 5 dní za klasifikačné obdobie), môže ospravedlniť jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa. Ak neprítomnosť žiaka trvá dlhšie ako dva po sebe nasledujúce dni, predloží žiak, zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

       

      Článok 19

       

      Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

      1. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom.
      2. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
      3. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto.
      4. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok , ako  i  na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov.
      5. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy.
      6. Žiaci  nesmú v škole ani v areáli alebo priestoroch školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy.
      7. Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady najmä tým, že si umyje ruky po použití WC i pred každým jedlom.
      8. Vyučujúci  pedagóg  je povinný zohľadňovať výšku a vzrast žiaka ako aj prípadné zrakové alebo  sluchové problémy žiaka.
      9. Pri činnostiach, pri ktorých vzniká riziko úrazu, je pedagóg pred ich začatím povinný poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu.
      10. Prvú pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy.

      Článok 20

      Osobitné opatrenia pri vyučovaní

      1. Telesná výchova
       1. žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné a poriadkové predpisy, o ktorých boli vyučujúcim informovaní na úvodnej hodine telesnej výchovy,
       2. na hodiny telesnej výchovy si žiak nosí kompletný telocvičný úbor a športovú obuv.
      2. Technická výchova
        1. vyučujúci je povinný preukázateľne oboznámiť žiakov so základnými požiadavkami na bezpečnosť práce s ručnými nástrojmi (napr. kladivá, skrutkovače, kliešte, pilníky, a pod.)
        2. do učebne technickej výchovy smie žiak vstupovať iba v sprievode vyučujúceho a je povinný prísť na vyučovanie v primeranom pracovnom úbore,
        3. žiak je zodpovedný za nástroje a náradie, ktorými je vybavené jeho pracovisko,
        4. na začiatku vyučovacej hodiny je žiak povinný skontrolovať si svoje pracovisko, nástroje a náradie, pričom zistené nedostatky ihneď hlási vyučujúcemu,
        5. žiak má zakázané pracovať s poškodeným náradím,
        6. počas vyučovania každý žiak sleduje výklad vyučujúceho, riadi sa jeho pokynmi a nariadeniami,
        7. žiaci vykonávajú len takú prácu, ktorá im bola pridelená a využívajú len tie nástroje, ktoré im boli určené,
        8. žiaci pri každej práci dodržujú bezpečnostné predpisy. Rešpektujú bezpečnostné pokyny vyučujúceho pri práci s jednotlivými nástrojmi a materiálom,
        9. žiak má zakázané manipulovať s elektrickým prúdom a strojovým zariadením v učebniach technickej výchovy,
        10. úmyselné a svojvoľné poškodenie zariadenia, nástrojov , náradia je povinný nahradiť ten kto škodu zapríčinil,
        11. žiak je povinný nahlásiť každý úraz vyučujúcemu, ktorý je povinný poskytnúť poranenému ošetrenie (prvú pomoc) a následne vykonať ďalšie opatrenia,
        12. na konci vyučovacej hodiny je žiak povinný očistiť pracovisko, očistiť, skontrolovať a uložiť pracovné náradie.
      3. Vyučovanie v učebni kuchynka
      1. žiaci musia byť vopred  oboznámení s návodom výrobcu na obsluhu a údržbu elektrických kuchynských strojov a zariadení,
      2. elektrické spotrebiče je oprávnený zapnúť a vypnúť len vyučujúci,
      3. znečistené priestory učebne sú žiaci povinní po znečistení dôkladne vyčistiť,
      4. žiaci sú povinní s ostrými predmetmi (napr. nôž, vidlička, nožnice, a pod.) zaobchádzať s maximálnou opatrnosťou,
      5. pri odchode z učebne je vyučujúci povinný prekontrolovať, či sú všetky spotrebiče vypnuté.
      1. Vyučovanie v učebni chémie, fyziky, biológie a informatiky
      1. vstup do učebne chémie, fyziky alebo informatika majú žiaci len v sprievode vyučujúceho,
      2. vyučujúci je povinný upozorniť žiakov na bezpečnostné opatrenia pri vyučovaní v laboratóriách,
      3. žiak je povinný poznať a dodržiavať laboratórny poriadok,
      4. každý žiak je povinný v učebni dodržiavať čistotu, poriadok, pracovať iba na pridelenej úlohe a používať pracovný odev na laboratórne práce,

       

      1. žiak má zakázané robiť pokusy, ktoré nie sú predpísané,

       

      1. pri práci v učebni dbá každý žiak nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť svojich spolužiakov,
      2. v učebni je zakázané jesť a piť.

      Článok 21

      Bezpečnostné opatrenia v osobitných prípadoch

      1. Plavecký výcvik
       • plavecký výcvik v škole vedie kvalifikovaný učiteľ telesnej výchovy poverený riaditeľom školy, prípadne externý zamestnanec, cvičiteľ (tréner) plávania s odbornou kvalifikáciou,
       • pedagogický dozor pri dochádzke žiakov do plavárne zabezpečuje učiteľ školy alebo zamestnanec poverený riaditeľom školy,
       • cvičiteľ plávania zodpovedá za zdravie a bezpečnosť žiakov,
       • žiaci sú počas plaveckého výcviku poistení pre prípady úrazového poistenia
      2. Lyžiarsky výcvik
       • vedúci lyžiarskeho zájazdu zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh zájazdu,
       • lyžiarsky inštruktor zodpovedá za výcvik zvereného družstva, zdravie a bezpečnosť jeho členov a podľa pokynov vedúceho zájazdu vykonáva pedagogický dozor,
       • pred lyžiarskym zájazdom sú žiaci povinní priniesť prehlásenie rodičov o súhlase s účasťou.
      3. Škola v prírode
       • vedením školy v prírode poverí riaditeľ školy pedagogického zamestnanca školy,
       • výchova mimo vyučovania v škole v prírode sa zameriava na telovýchovnú, turistickú a rekreačnú činnosť a na ochranu životného prostredia,
       • v škole v prírode musí byť zabezpečená zdravotná starostlivosť.
      4. Školské výlety a exkurzie
       • každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd, alebo iné hromadné školské podujatie musí byť dôsledne pripravený a zabezpečený,
       • plán organizačných opatrení pripraví triedny učiteľ, alebo poverený pedagogický zamestnanec, ktorý je povinný ho dať na schválenie riaditeľovi školy,
       • na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie,

       

       • pedagogickí zamestnanci, ktorí sú poverení vedením výletu sú povinní žiakov vopred preukázateľne poučiť o celom programe, organizačných opatreniach a primeranom výstroji,
       • žiaci musia na výlete rešpektovať príkazy dozorujúcej osoby.

       

      Článok 22

      Prevádzka a vnútorný režim školy

      Organizácia vyučovania

      Vyučovacia hodina

      od

      do

      1.

      7,50

      8,35

      2.

      8,45

      9,30

      3.

      9,45

      10,30

      4.

      10,40

      11,25

      5.

      11,35

      12,20

      6.

      12,30

      13,15

      Popoludňajšie vyučovanie

      od

      do

      7.

      13.35

      14,20

      8.

      14,25

      15,10

      9.

      15,15

      16,00

                                   

      1. Veľká prestávka je po druhej vyučovacej hodine a trvá 15 minút. Malé prestávky sú po ostatných hodinách a trvajú 10 minút.
      2. Popoludňajšie vyučovanie začína o 13,35 (7. vyučovacia hodina).
      3. Na popoludňajšie vyučovanie žiaci vchádzajú do tried, resp. telocvične len v sprievode vyučujúceho.

      Článok 23

               Záverečné ustanovenie

      1. Zmeny a doplnky vnútorného poriadku školy schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade a v školskej rade.
      2. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť s vnútorným  poriadkom školy žiakov triedy ako aj ich rodičov preukázateľným  spôsobom.
      3. Vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť od 10.09.2021.

       

      Prílohou vnútorného poriadku školy sú poriadky v odborných učebniach, v dielňach, telocvični a konkretizácia vnútorného poriadku pri hodnotení a klasifikácii správania žiakov.

             V Bardejove, 09.09.2021                                                               Mgr. Milena Kravcová
                                                                                                                     riaditeľka školy

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      KONKRETIZÁCIA ŠKOLSKÉHO PORIADKU PRE HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIU SPRÁVANIA ŽIAKOV

      A.  Znížená známka zo správania na stupeň 2 bez predchádzajúcich opatrení

      1. za viac ako 3 neospravedlnené hodiny
      2. za krádež väčšieho rozsahu (peniaze, veci trvalej hodnoty)
      3. za šikanovanie
      4. za úmyselné ublíženie na zdraví, diskrimináciu a xenofóbiu
      5. za úmyselné poškodenie inventára, aj keď žiak škodu uhradí
      6. za fajčenie a šírenie a používanie drog
      7. za 7  a viac zápisov v Evidencii opatrení alebo v klasifikačnom hárku

       B. Napomenutie triednym učiteľom

      1. za prvé úmyselné neprezutie
      2. za porušenie disciplíny cez prestávky
      3. za prechod do areálu školy cez školské ihrisko
      4. za bezdôvodné zdržiavanie sa v budove školy v poobedňajších a večerných hodinách
      5. za prvé odmietnutie pracovať, za úmyselné nenosenie pomôcok a potrieb, za vyrušovanie alebo iné porušenie disciplíny
      6. za zdržiavanie sa v priestoroch školy, v areáli školy, mimo ihrísk, (popod okná, medzi pavilónmi, na pozemku)

       C. Pokarhanie triednym učiteľom

      1. za prvé zistené vulgárne vyjadrovanie
      2. za opakované porušenie bodov 1-6 z časti B
      3. za opakované porušovanie správania sa v školskej jedálni  a školskom klube
      4. za tri zápisy v Evidencii opatrení alebo v klasifikačnom hárku

       D. Pokarhanie riaditeľom školy

      1. za svojvoľné opustenie areálu školy počas vyučovania
      2. za zdržiavanie sa v areáli školy počas tmy
      3. za tretie opakované porušenie bodov 1 -6 z časti B
      4. za štyri až šesť zápisov v Evidencii opatrení alebo klasifikačnom hárku

       E. Pochvala triednym učiteľom

      1. reprezentácia triedy v rámci školy
      2. aktivita v triednom kolektíve
      3. ostatné aktivity v rámci triedy

       

       F. Pochvala riaditeľom školy

      1. výborný prospech a súčasne vzorné správanie
      2. reprezentácia školy
      3. vrátené nájdených vecí väčšej hodnoty
      4. iný mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy za záslužný alebo statočný čin

       G. Znížená známka zo správania na stupeň 3

      1. za viac ako 12 neospravedlnených hodín
      2. za porušovanie školského poriadku v súlade s MP č. 22/2011

      H. Znížená známka zo správania na stupeň 4

      1. za viac neospravedlnených hodín ako je týždenný úväzok žiaka v ročníku
      2. za porušovanie školského poriadku v súlade s MP č. 22/2011

      Školský poriadok bol prerokovaný a schválený na pedagogickej rade dňa  09.09.2021.

       

       

      V Bardejove  09.09.2021                                                     Mgr. Milena Kravcová

                                                                                                           riaditeľka školy

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Zmeny školského poriadku platné v prípade mimoriadnej situácie, aktuálne platné

      1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
      2. Žiak pri príchode rešpektuje 2 metrové rozostupy pred vstupom do budovy školy.
      3. Od 2. 9. 2021 prichádzajú žiaci do školy troma vchodmi, presne určenými pre žiakov.
      4. Žiak 1. a 2. stupňa nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej triedy v interných priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
      5. Pri vyzdvihovaní žiakov zo školy počas trvania všetkých troch fáz (zelenej, oranžovej a červenej) nahlási zákonný zástupca na vrátnici, že prišiel pre dieťa alebo skontaktuje príslušnú vychovávateľku telefonicky.
      6. Ranný filter a povinnosti zákonného zástupcu
      • Každý žiak je povinný prejsť cez ranný filter. Pri prvom nástupe do školy musí žiak odovzdať Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti dieťaťa. Po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako 3 dni žiak odovzdá triednemu učiteľovi Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti.
      • Žiak s výsledkom ranného filtra bez teploty a bez príznakov si dezinfikuje ruky, pípne dochádzku, odchádza do šatne kde si odkladá zvršky, vchádza do triedy a umýva si ruky.
      • Ak je u žiaka nameraná zvýšená teplota a je prítomný pri meraní teploty zákonný zástupca, žiakovi nebude umožnený vstup do budovy školy.
      • Ak nie je pri meraní teploty prítomný zákonný zástupca žiaka, žiak bude izolovaný v izolačnej miestnosti, bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý je povinný dieťa bezodkladne vyzdvihnúť.
      • Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť pre svoje dieťa na každý deň 2 rúška, z toho jedno náhradné, ktoré použije žiak v prípade potreby.
      • Zákonný zástupca je povinný v prípade, že u dieťaťa alebo člena domácnosti dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informovať riaditeľku školy a postupovať podľa pokynov RÚVZ.
      • Ak sa u dieťaťa prejaví v období od 02.09.2021 bežná choroba, postupuje zákonný zástupca v zmysle platného školského poriadku. (ospravedlnenie max. 5 dní bez nutnosti lekárskeho potvrdenia).

       

       

       

       

      Školský poriadok pre počítačovú učebňu

      1. Počítačová učebňa a vybavenie v nej sú určené na získavanie praktických zručností pri práci s počítačom a internetom. V učebni nie je dovolené hrať sa na počítačoch.
      2. Žiaci vstupujú do učebne iba na pokyn vyučujúceho. Vstup do učebne je povolený len v prezuvkách. Do učebne sa nesmú nosiť školské tašky.
      3. V učebni sa nesmie jesť, piť a akokoľvek znečisťovať prostredie.
      4. Pred začatím práce na počítači je žiak povinný zapísať sa do zošita ako užívateľ na uvedenej vyučovacej hodine.
      5. V učebni pracujú žiaci zásadne pod dozorom vyučujúceho.
      6. Pri práci nesmú žiaci zasahovať do zapojenia jednotlivých zariadení (myš, klávesnica, tlačiareň, sieťové káble a pod.), nesmú otvárať kryty jednotlivých zariadení. Všetky poruchy hlásia ihneď vyučujúcemu.
      7. Žiak nesmie pracovať súčasne na viacerých počítačoch.
      8. Používať donesené vlastné nosiče dát je bez výslovného súhlasu správcu učebne zakázané vzhľadom na nebezpečenstvo prenesenia vírusov. V prípade porušenia zákazu bude toto konanie hodnotené ako úmyselné poškodzovanie školského majetku.
      9. Žiak preberá zodpovednosť za škody spôsobené nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia.
      10. Tlačiareň je dovolené používať len so súhlasom vyučujúceho a s použitím vlastných (len kancelárskych) papierov.
      11. Po skončení práce je žiak povinný uviesť pracovisko do pôvodného stavu.
      12. Žiaci, ktorí porušujú vnútorný poriadok počítačovej učebne, budú mať zakázanú prácu s počítačom. V prípade opakovaného alebo závažného porušenia budú potrestaní podľa aktuálneho školského poriadku.

       

      Školský poriadok pre odbornú učebňu fyziky

      1. Žiaci vstupujú do odbornej učebne fyziky len na pokyn vyučujúceho.
      2. Do učebne prinášajú iba veci nevyhnutné na prácu (zošit, knihu, tabuľky, písacie potreby a pod.)
      3. Na každé laboratórne cvičenie sa žiak vopred písomne pripraví a prácu urobí podľa postupu v návode, príp. podľa pokynov učiteľa.
      4. Žiaci každej skupiny sú zodpovední za pomôcky a prístroje, ktoré počas cvičenia používajú. Zaobchádzajú s nimi starostlivo a opatrne. Ak ich úmyselne, alebo z hrubej nedbanlivosti poškodia, musia škodu nahradiť.
      5. Po skončení cvičenia odovzdajú všetky pomôcky v poriadku a vyčistené. Akékoľvek chyby na prístrojoch, príp. laboratórnom zariadení ihneď ohlásia vyučujúcemu.
      6. Žiaci pracujú na určenom mieste a pri práci dodržiavajú bezpečnostné predpisy, s ktorými ich oboznámil vyučujúci. Oboznámenie sa s bezpečnostnými predpismi potvrdí žiak svojím podpisom.
      7. Po ukončení laboratórneho cvičenia si každá skupina urobí na pracovisku poriadok.

       

      1. Mimoriadnu pozornosť venujeme práci s elektrickými prístrojmi. Elektrické obvody zapájame podľa schémy, vyučujúci toto zapojenie skontroluje a až potom ich žiaci pripoja na zdroj napätia.
      2. Nikdy sa nedotýkame neizolovaných (holých) vodičov.
      3. Pri akejkoľvek nehode s elektrickým prúdom ihneď vypnite zdroj napätia. Ak vznikne požiar, na jeho hasenie použite vhodný hasiaci prístroj (nie vodný ani penový) !
      4. O meraní si každý žiak vedie zápis v zošite na to určenom. Podľa tohto zápisu vypracuje samostatne úhľadný protokol, ktorý odovzdá vyučujúcemu na kontrolu.
      5. Počas práce žiak šetrne zaobchádza s pomôckami, energetickými zdrojmi a vodou.
      6. Do kabinetu fyziky majú žiaci prístup len v sprievode vyučujúceho.
      7. Tento poriadok sú žiaci povinní poznať a dodržiavať.

       

      Školský poriadok pre odbornú učebňu chémie

      1. Žiaci vstupujú len na pokyn vyučujúceho a zaujmú miesta podľa jeho pokynov.
      2. Zakazuje sa svojvoľne manipulovať s plynom, vodou a elektrickým prúdom.
      3. Škody zapríčinené hrubou nedbalosťou a neopatrnosťou hradí žiak, ktorý to zavinil.
      4. Zakazuje sa v laboratóriu jesť a piť vodu z laboratórnych nádob.
      5. Každý žiak sa venuje pridelenej úlohe. Počas laboratórneho cvičenia sa zakazuje hlasno hovoriť, pokrikovať, obťažovať spolužiakov zbytočnými otázkami.
      6. Odpadové koncentrované kyseliny treba najskôr preliať do väčšieho množstva vody v kadičke a až tak vyliať do výlevky a poriadne spláchnuť vodou. Horúce roztoky treba nechať vychladnúť alebo zriediť studenou vodou.
      7. Žiak môže opustiť pracovisko iba so súhlasom vyučujúceho. Nie je dovolené prechádzať k iným pracovným stolom.
      8. Zakazuje sa robiť pokusy, ktoré nie sú predpísané.
      9. Pomôcky treba na pracovnom stole rozložiť účelne. Nezhromažďovať na stole nepotrebné veci.
      10. Každý žiak má svoj pracovný plášť, zošit, učebnicu, tabuľky, písacie potreby a žiacku knižku.
      11. Zakazuje sa zamieňať zátky na reagenčných roztokoch nakoľko by sa tým znehodnotil ich obsah.
      12. Pri práci v laboratóriu žiak musí dbať na svoju vlastnú bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť svojich spolužiakov. Pri zahrievaní látok musí skúmavku držať tak, aby pri náhodnom vystreknutí jej obsahu nebol nikto zasiahnutý. Pri prelievaní žieravín treba používať gumové rukavice a ochranný štít.
      13. Na laboratórnu prácu príde žiak teoreticky dobre pripravený.
      14. O výsledkoch svojej práce napíše úhľadný protokol a odovzdá ho na kontrolu vyučujúcemu.
      15. Pri vzniku požiaru sa na hasenie používa zásadne piesok alebo vhodný hasiaci prístroj.
      16. Každý úraz, predovšetkým poranenie očí, treba ihneď hlásiť vyučujúcemu. Ak striekne niekomu do oka žieravina, treba mu ihneď vymyť oko prúdom tečúcej vody a odviesť k lekárovi. Ak žieravina vystrekne na pokožku, musí sa opláchnuť prúdom

       

      tečúcej vody . Poliate šatstvo sa neutralizuje príslušným neutralizačným roztokom a vyperie sa vo vode.

      1. Nádoby s kyselinami sa zo začiatku zahrievajú na veľmi malom plameni a plameň sa postupne zväčšuje. Ak nádoba s kvapalinou praskne, treba všetky stopy starostlivo odstrániť. Keď sa kahan nepoužíva, zreguluje sa jeho plameň na minimum. Zakazuje sa zapaľovať kahan druhým horiacim alebo horiacimi papiermi.
      2. Pred ukončením laboratórnej práce sa použité nádoby musia dôkladne umyť. O postupe pri umývaní ich poučí vyučujúci.
      3. Použitý filtračný papier a iné odpadky sa odhadzujú do nádob na to určených. Zakazuje sa znečisťovať výlevky rozličnými látkami (zápalkami, filtračným papierom, črepinami).
      4. Po ukončení prác sa pracovné miesta uvedú do pôvodného stavu.
      5. Každý žiak musí poznať tento laboratórny poriadok a dodržiavať ho.

       

      Školský poriadok školskej dielne

       

      1. Žiaci prichádzajú do dielne spolu s vyučujúcim, disciplinovane a včas. Prichádzajú v pracovnom oblečení, s potrebnými pomôckami (zošit, písacie a rysovacie potreby) a bez tašiek.
      2. V školskej dielni má každý svoje pracovné miesto.
      3. Na pokyn vyučujúceho prevezmú pridelené náradie, nástroje, prekontrolujú ich stav podľa zoznamu uloženého v zásuvke a príp. zistené nedostatky hlásia na začiatku vyučujúcemu.
      4. Počas vyučovania sa každý žiak snaží čo najlepšie, najhospodárnejšie a najúčelnejšie využiť celý pracovný čas.
      5. S pridelenými nástrojmi a náradím každý žiak zaobchádza šetrne a ohľaduplne.
      6. Každú chybu a poškodenie nástrojov, náradia aj pracovného miesta hlási žiak ihneď vyučujúcemu spolu s vysvetlením, ako sa to stalo. Spôsobené škody hradí žiak.
      7. Počas vyučovania plní každý žiak na svojom pracovisku úlohy vyplývajúce z postupu práce, udržiava na svojom pracovisku poriadok, pri práci sa nezaoberá vedľajšími vecami. Plní pokyny vyučujúceho najmä preto, aby neporanil seba alebo niektorého spolužiaka, aby nepoškodil náradie, nástroje a zariadenia dielne.
      8. Každé poranenie alebo úraz hlási postihnutý žiak alebo jeho najbližší spolužiak vyučujúcemu, ktorý zariadi všetko potrebné.
      9. Pri práci každý žiak dodržiava základné hygienické pravidlá, dbá na čistotu a čistotu pracovného prostredia.
      10. Pri práci používa iba náradie, nástroje a pomôcky, ktoré patria k jeho pracovnému miestu.
      11. Zo školskej dielne žiak zásadne neodnáša žiadny materiál, nástroje ani náradie bez súhlasu vyučujúceho.
      12. Pred skončením vyučovania každý žiak riadne uloží očistené náradie a nástroje. Zistené nedostatky hlási vyučujúcemu.
      13. Na pokyn vyučujúceho každý žiak na označenom mieste uloží svoj výrobok alebo jeho rozpracovanú časť riadne označenú menom a triedou.
      14. Po práci na svojom pracovnom mieste urobia poriadok, umyjú sa.
      15. Každý žiak musí poznať tento pracovný poriadok a dodržiavať ho.

       

      Zásady bezpečnosti práce pri telesnej výchove

       

      1.  Vstup do telocvične, alebo na ihriská je povolený iba pod dozorom vyučujúceho   alebo   s jeho súhlasom.
      2.  Cez prestávku je vstup do telocvične zakázaný.
      3.  Žiaci musia mať na vyučovacích hodinách cvičebný úbor.
      4.  Cvičebný úbor pozostáva z trenírok, bavlneného trička či tielka, bavlnených alebo

      vlnených ponožiek a športovej obuvi. V chladnejších mesiacoch možno použiť teplákovú súpravu alebo jej časti, návleky na členky, kolená, lakte a zápästia. V teplom počasí je dovolené používať potítka na zápästí, čelenku proti potu.

      1.  Pri športovej činnosti je zakázané nosiť hodinky, prstene, retiazky. Dlhé vlasy musia byť stiahnuté gumičkou.
      2.   V prípade, že žiak nemá predpísaný cvičebný úbor, musí byť vykázaný zo športovej činnosti. Opakované nenosenie cvičebného úboru sa považuje za porušenie vnútorného poriadku školy a bude potrestané v súlade s vnútorným poriadkom školy.
      3.   Žiaci sa v šatniach, na chodbe, v telocvičniach, na ihriskách správajú disciplinovane, nie sú neprimerane hluční, nepoužívajú vulgárne výrazy, nepoškodzujú zariadenie šatní telocviční a športovísk. V šatniach a na chodbe je počas prestávok zakázané behať, naháňať sa, strkať do spolužiakov. Chlapcom je zakázaný vstup do dievčenskej šatne a naopak.
      4.   Pri pohybových a športových hrách a súťažiach sú žiaci povinní dodržiavať ich pravidlá, pri gymnastických a iných cvičeniach sú povinní dodržiavať rady a upozornenia vyučujúceho.
      5.   Žiaci sú povinní pred každou telesnou činnosťou dostatočne sa rozcvičiť pod vedením vyučujúceho, alebo podľa jeho pokynov.
      6. Žiaci nesmú cvičiť na náradí v neprítomnosti vyučujúceho. Prísne sa zakazuje najmä  preskakovanie švédskej debny, hojdanie sa na lane, šplhanie na lane a tyči, lezenie na závesné rebríky, skoky na žinenky bez pokynov, pomoci a záchrany vyučujúceho. Veľmi prísne sa zakazuje lezenie po basketbalových konštrukciách, vešanie sa na basketbalové koše, sieťky, lezenie a vešanie sa na futbalové a hádzanárske bránky.
      7. V prípade, že sa vyučujúci venuje inej činnosti, žiaci sú povinní podľa jeho pokynov dávať pomoc a záchranu spolužiakom pri cvičení.
      8. Žiaci na hodinách telesnej výchovy nesmú jesť a piť. Túto činnosť vykonávajú počas prestávok mimo športovísk.
      9. Na hodinách telesnej výchovy je prísne zakázané žuť žuvačky.
      10. Ak žiak z akýchkoľvek dôvodov musí opustiť priestor v ktorom jeho trieda športuje, je povinný pred odchodom oznámiť to vyučujúcemu. Tak isto je povinný ohlásiť aj svoj návrat.
      11. Každý úraz, ktorý vyučujúci nezbadal, sú žiaci povinní ihneď hlásiť.
      12. Vyučujúci je povinný zapísať úraz do knihy úrazov, príp. vyplniť záznam o úraze.
      13. Všetkým je zakázané v telocvičniach, na ihriskách, v šatniach fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky.
      14. Pri podozrení na požitie alkoholu alebo inej omamnej látky nesmie byť žiak pripustený k športovej činnosti a vyučujúci je povinný kontaktovať zákonného zástupcu.
      15. Aby sa zabránilo krádežiam v šatniach, odovzdajú žiaci na začiatku vyučovacej hodiny peniaze, mobily, hodinky a iné cennosti na uschovanie do kabinetu TSV. Vyučujúci ich vydá po skončení hodiny.
      16. Žiaci nesmú sami bez dovolenia vstupovať do kabinetu TSV a skladu, nesmú si svojvoľne brať lopty a iné športové náradie.
      17. Žiaci, ktorí pre chorobu alebo úraz nemôžu na hodine TSV cvičiť, preukážu túto okolnosť na začiatku vyučovacej hodiny lekárskym potvrdením. Podľa pokynov vyučujúceho pomáhajú pri zapisovaní výkonov, meraní alebo inej činnosti.
      18. Ženské problémy nie sú dôvodom na oslobodenie z hodiny TSV.
      19. Žiaci, ktorí z vážnych zdravotných dôvodov nesmú vykonávať športovú činnosť, predložia riaditeľstvu školy žiadosť od rodičov podloženú lekárskym potvrdením.