• Školský špeciálny pedagóg

    • Školský špeciálny pedagóg: Katarína Novák, BA

     Konzultačné hodiny:

     • Pondelok - piatok 12:30 - 14:30
     • konzultáciu si môžete dohodnúť na: novakk0710@gmail.com

      

     Kto je školský špeciálny pedagóg?

     Je to odborný pracovník, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

     Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

     Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba je požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre dieťa alebo žiaka, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti dieťaťa alebo žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.

     Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je:

      • žiak so zdravotným znevýhodnením alebo žiak so zdravotným postihnutím, žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami, žiak s poruchou správania,
      • žiak so zdravotným postihnutím je žiak s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s viacnásobným postihnutím, 
      • ​​​žiak s vývinovými poruchami je žiak s poruchou aktivity a pozornosti alebo žiak s vývinovou poruchou učenia,
      • žiak s poruchou správania,  je žiak s narušením funkcií v oblasti emocionálnej alebo sociálnej
      • žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti,
      • žiak s nadaním je žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja,
       Na základe odporúčania poradenského zariadenie sa žiaci s vyššie spomenutými znevýhodneniami môžu vzdelávať formou integrácie – začlenenia.

      

     Čo je školská integrácia?

     Školská integrácia (začlenenie) je výchova a vzdelávanie detí alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triedach škôl a školských zariadení určených pre deti alebo žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, teda v bežných triedach základných škôl.

     Znamená taktiež zaradenie znevýhodneného žiaka do bežnej základnej školy. Môže sa uskutočniť až po špeciálno-pedagogickom a psychologickom vyšetrení v daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie.      

     Rozhodnutie o prijatí žiaka, ako začleneného do základnej školy, vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a písomného vyjadrenia poradenského zariadenia. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci vyučujúci. Úlohou triednych učiteľov a špeciálneho pedagóga je vypracovať pre deti Individuálny vzdelávací plán.

     Hodnotenie integrovaných/začlenených žiakov je v súlade s Metodickými pokynmi, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR.

      

     Čo je náplňou práce školského špeciálneho pedagóga?

      • hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga je individuálna práca so žiakmi, ktorým boli diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len ŠVVP),
      • podieľa sa na vypracovaní IVP žiaka a na jeho výchove a vzdelávaní,
      • spolupracuje s rodinou, sprostredkúva informácie a stretnutia s poradenskými zariadeniami,
      • zabezpečuje individuálne špeciálno-pedagogické intervencie so žiakmi,
      • podieľa sa na riešení problémov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
      • poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom a zákonným zástupcom,
      • zabezpečuje kompenzačné pomôcky pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (tabuľky, učebnice, kartičky a pod.),
      • buduje špeciálnopedagogickú knižnicu a pripravuje a zhromažďuje materiály pre prácu  s deťmi (pracovné listy, cvičenia a pod.),
      • ďalej sa vzdeláva, šíri osvetu a uskutočňuje prednáškovú činnosť,
      • zúčastňuje sa pravidelne na zápise prvákov s cieľom identifikovať žiakov do nultého ročníka, prípadne s odkladom povinnej školskej dochádzky,
      • predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so zdravotne znevýhodnenými žiakmi a so žiakmi so ŠVVP,
      • archivuje, vedie, triedi a aktualizuje dokumentáciu k jednotlivým žiakom so ŠVVP.

      

      

     Ako pracuje školský špeciálny pedagóg?

     Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne - na hodine u školského špeciálneho pedagóga.

     Individuálna špeciálno-pedagogická podpora je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky žiaka. Žiak v rámci disponibilných hodín Školského vzdelávacieho programu navštevuje príslušný predmet špeciálno-pedagogickej podpory podľa Vzdelávacieho programu, ktorý je uvedený v jeho Individuálnom vzdelávacom programe. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky, sú zamerané na oblasti, v ktorých majú žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému textu, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravo-ľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.

      

     Prečo je výhodné, aby na škole pôsobil školský špeciálny pedagóg?

     Výhodou školy so špeciálnym pedagógom je to, že dieťa nemusí dochádzať na reedukácie do poradenských zariadení, ale starostlivosť o dieťa je zaistená priamo v škole.

      

     Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia?

     Dyslexia - špecifická porucha čítania - pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu 

     Dysortografia - špecifická porucha pravopisu - pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami.

     Dysgrafia - špecifická porucha písania - grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen.

     Dyskalkúlia - špecifická porucha matematických schopností - prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravoľavej orientácii.

     Dyspraxia - špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov - dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností - je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou aj jemnou motorikou.

     ADD - porucha koncentrácie pozornosti.

     ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou alebo s impulzivitou.

     Ako postupovať v prípade, že má Vaše dieťa niektoré z týchto problémov?

     Oslovte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa, príp. priamo školského špeciálneho pedagóga alebo psychológa. Na základe nimi vyplnenej prihlášky na odborné vyšetrenie Vám po dohodnutí konkrétneho termínu v Centre pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie zrealizujú psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie. Diagnostickými metódami zistia, ktorú z týchto porúch Vaše dieťa má, resp. vylúčia ich prítomnosť.

     Na základe výsledkov odborných vyšetrení určia správny a najefektívnejší postup pre nápravu špecifických porúch učenia u dieťaťa. Odporučia Vám a škole, ako sa postupovať pri ďalšom vzdelávaní, poskytnú Vám potrebné rady, reedukačné materiály, ktoré využijete pri zlepšovaní parciálnych zručností Vášho dieťaťa.

     Majte na pamäti, že včasné odhalenie prítomnosti špecifických porúch učenia, vytrvalá a pravidelná práca dieťaťa doma pri správnom odbornom vedení sú základným predpokladom úspechu pri náprave porúch učenia. Každý, čo i len malý úspech je pre dieťa motiváciou a posilňuje jeho sebavedomie.

     V prípade, že sa dieťaťu neposkytne potrebná starostlivosť môžu poruchy učenia veľmi negatívne ovplyvniť jeho život, vzťah k učeniu ako takému, príp. mu úplne znemožnia jeho plynulé vzdelávanie. Mnohokrát sa môžu v dôsledku opakovaného neúspechu v škole objaviť problémy v správaní, čím sa situácia viac komplikuje.