• Novinky

      • Majstrovstvá sveta v raketovom modelárstve v rumunskom BUZAU 2021

      • Slovenská reprezentácia v zložení 6 juniorov a 9 seniorov sa zúčastnila v dňoch od 30.09.2021 do 9.10.2021 na Majstrovstvách sveta v raketovom modelárstve v rumunskom meste Buzau.  Bardejovských modelárov reprezentovali za Združenie Bardejovských modelárov a CVČ pri základnej škole pod Vinbargom Marko Juročko, Tomáš Sokol a vedúci modelárskeho krúžku Ing. Vladimír Švec. Súťaže sa zúčastnili aj bývalý odchovanec krúžku Maroš Fecek a rodený Bardejovčan Ing. Marián Greš trvale žijúci v meste Zlín na Morave.

       Slovenská výprava bola úspešná a tak sme domov doniesli celkom 16 medailí, z toho:

       Juniori  9 medailí, jednotlivci 1 zlatú, 2 strieborné a 4 bronzové, družstvá 1 striebornú a 1 bronzovú),
       Seniori 7 medailí: jednotlivci 2 zlaté a 1 striebornú, družstvá 2 strieborné a 1 bronzovú,

       Konkrétne:
       Marko Juročko a Tomáš Sokol obsadili v družstvách 3. miesto (bronzovú medailu) v kategórii S3A padák, Maroš Fecek 2. miesto (striebornú medailu) v kategórii S1B raketa výška a 3. miesto v kategórii S8D raketoplán.  

       Ing. Marian Greš získal 1. miesto a titul majstra sveta pre rok 2021 v najzložitejšej kategórii S7 Makety skutočných rakiet.

       Všetkým členom reprezentácie gratulujeme a prajeme veľa športových úspechov.

       Ďakujem taktiež Mestu Bardejov, ktoré nám prispelo na samotnú prípravu a výjazd na Majstrovstva sveta v rumunskom Buzau.

       Ing. Vladimír Švec


       Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

      • Spolu múdrejší 2

      • Naša škola bola úspešná vo výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  a zapojí sa do projektu doučovania „Spolu múdrejší 2“.

       Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom projektu je podporiť prostredníctvom doučovania našich žiakov, ktorí sú ohrození školským neúspechom a vytvoriť im podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania.

       Projekt sa bude realizovať v priebehu mesiacov október až december 2021.

      • 27. september – 1. október 2021: ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove zapojená do „online/virtuálneho“ medzinárodného stretnutia (Erasmus+)

      • ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove koordinuje dvojročný (2019 – 2021) medzinárodný projekt Erasmus+ pod názvom „Empatia - cesta k človeku“ (Empathy – a way to the human being, 2019-1-SK01-KA229–060793).  

       Do projektu sú zapojené 4 školy z týchto európskych krajín: Slovensko – Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove (koordinátor) , Severné Macedónsko - OOU ,,Brakja Miladinovci,, Kumanovo (partner), Turecko  - Özel Çözüm Ortaokulu (partner) a Poľsko - Zespol Szkol w Pozezdrze  (partner).

       Prvé stretnutie projektových partnerov (tzv. „kick-off meeting“) sa uskutočnilo na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove v novembri 2019. Tím pracovníkov školy pod vedením pani riaditeľky Mgr. Mileny Kravcovej a za odbornej asistencie Mgr. Márie Biľovej pripravil pre účastníkov pobytu zaujímavú, vyváženú kombináciu aktivít, atrakcií a workshopov. Bolo to ešte v „normálnych“ časoch, kedy sme ešte nepoznali, čo je to „COVID-19“, resp. „korona vírus“. Naplno sme si užívali atmosféru medzinárodného stretnutia na vlastnej koži.

       Do druhého medzinárodného stretnutia partnerov v Severnom Macedónsku vstúpila už pandémia, ktorá premenila macedónsku mobilitu v decembri 2020 na virtuálne stretnutie partnerských tímov žiakov a učiteľov. Mgr. Mária Biľová pre zaneprázdnenosť ukončila svoje pôsobenie v našom projektovom tíme. Jej úlohu kontaktnej osoby za školu v projekte prebrala Mgr. Soňa Sosenková.

       V poradí tretie stretnutie partnerských krajín sa uskutočnilo v máji 2021. Taktiež to bolo „online/virtuálne“ stretnutie, keďže medzinárodné cestovanie bolo zo známych dôvodov zakázané. Aktivity prebiehali pod taktovkou partnera z Poľska.

       V poradí štvrté stretnutie projektových partnerov sa uskutočnilo v čase od 27. septembra do 1. októbra 2021. Tajne sme dúfali, že budeme môcť našich partnerov privítať na pôde nášho mesta, našej školy osobne. Ale momentálne je to nepredstaviteľná vec, preto sme sa opäť „stretli“ virtuálne. Pracovalo sa v platforme ZOOM. 10 našich žiakov (Sonja Homzová, Barbora Mikulová, Tamara Korbová, Barbora Bereščáková, Veronika Popjaková, Jakub Tarnovský, Sofia Chovancová, Gregor Šverha, Laura Palšová, Darina Žofajová,) a 4 učitelia (Mgr. Petra Csuková, Mgr. Peter Vasilega, Ing. Dušan Kuča, Mgr. Ján Šoltés) sa venovali centrálnej téme projektu: empatii.

       Každý deň začínal tzv. „ice breaker“ hrami, ktoré stimulovali žiacku pozornosť okamžite a vtiahli všetkých účastníkov ZOOM vysielania (57 ľudí) do kontextu daného dňa. Empatiu sme premietli do tém ako dištančné vzdelávanie, resp. kultúrne dedičstvo. Všetky zúčastnené 4 krajiny prezentovali vždy v iný deň svoje kultúrne dedičstvo vo forme PPT prezentácie, následne všetci absolvovali vedomostný kvíz z pozretej prezentácie.

       Jeden deň sme vyhradili hudbe ako samostatnej zložke kultúrneho dedičstva. V tento deň sme zrealizovali „hudobný workshop“, kde boli naživo predstavené tradičné hudobné nástroje jednotlivých partnerských krajín. Za Slovensko sme prezentovali fujaru, píšťalu dvojačku a píšťalu koncovku. Ďakujeme p. Dušanovi Rohaľovi, Dis. art. zo Súkromnej ZUŠ Pod Vinbargom, ktorý nám osobne zabezpečil túto živú prezentáciu. V rámci tejto „hudobnej stredy“ si žiaci vybrali svoj obľúbený folklórny motív (4 krajiny vopred dodali svoje folklórne motívy), následne si ich maľovali špeciálnymi farbami na textil na biele tričko. Až po ukončení aktivity bolo žiakom povedané, ktorý motív bol z ktorej krajiny. V tento deň medzi nás prišla aj RTVS z Košíc, čo si veľmi ceníme. Na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom už roky pôsobíme v oblasti Erasmus+ projektov. Sme veľmi radi, že si túto našu aktivitu všimla aj naša „národná“ televízia. Empatia je pre žiakov jednou z kľúčových tém v súčasnej pandemickej situácii. Vcítenie, vciťovanie sa, prenášanie sa do sveta predstáv druhého, do jeho emócií, spôsobu myslenia a postojov. Už od marca 2020 sa jednotlivé partnerské štáty nachádzajú v COVID-19 období, žiaci i učitelia sa radi podelili o svoje zážitky z tohto ťažkého spoločenského obdobia. Zo všetkých žiakov sa vytvorili medzinárodné tzv. „breakout rooms“, v ktorých žiaci diskutovali na rôzne témy, realizovali v tomto medzinárodnom virtuálnom priestore pridelené aktivity a hry. Vzájomne si vymieňali skúsenosti. Na žiakoch bolo vidno, že ich to baví, že diskutujú s rovesníkmi, ktorí riešili alebo riešia rovnaké problémy ako oni. Čas, kedy žiaci pracovali, sme my, učitelia, využili na formálne i neformálne debaty. 7 medzinárodných tímov žiakov v „breakout rooms“ diskutovalo väčšinou času. Po uplynutí času si tímy zvolili svojho lídra, ktorý následne prezentoval výsledky tímovej práce ostatným žiakom.

       Svoje miesto v programe si našiel aj obľúbený „kulinársky workshop“. Jednotlivé krajiny predstavili svoje národné jedlo a následne dostali aj časový priestor na samotnú prípravu jedla. Neskôr jednotlivé krajiny prezentovali svoje národné jedlá formou fotografií, resp. videí z prípravy a konzumácie jedla.

       Žiaci preukázali aj svoje IT schopnosti, keďže v ZOOM vysielaní sa pracovali s viacerými aplikáciami (www.mentimeter.com, www.learningApps.net, www.wordwall.net, www.canva.com a pod.).

       V úplnom závere sa všetci účastníci virtuálneho stretnutia veľmi kladne vyjadrili o kvalite online týždňa v záverečnom „feedbacku“. Veríme, že sa spoločenská situácia v nasledujúcich mesiacoch zlepší, lebo v decembri 2021 je na programe piate, posledné stretnutie projektových partnerov v Turecku. Aj virtuálne stretnutie má svoje čaro, ale radi by sme našich partnerov videli už osobne.

       Mgr. Ján Šoltés
       za žiakov a učiteľov zapojených do online projektového týždňa


       Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

     • 4. október - Svetový deň zvierat
      • 4. október - Svetový deň zvierat

      • Tento deň bol ustanovený za Svetový deň zvierat - World Animal Day (WAD) - na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. WAD mal spočiatku upozorniť na kritickú a neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov. Až neskôr sa začal vzťahovať na všetky druhy zvierat bez rozdielu. Takisto sa začal pripomínať v čoraz väčšom rozsahu po celom svete ako:

       • Oslava života zvierat v každej podobe,
       • Oslava vzťahu medzi ľudstvom a ríšou zvierat,
       • Pripomínanie si a zdôraznenie nezastupiteľnej úlohy, ktorú hrajú zvieratá v našom živote - od poskytovania potravy, cez úlohu spoločníka, pomocníka a podporovateľa, prinášajúceho do nášho života pocit, že zázraky sa ešte dejú,
       • Uvedomenie si mnohorakého spôsobu, akým zvieratá obohacujú náš život a vyjadrenie vďaky, ktorá im za to náleží.

       World Animal Day nám prináša príležitosť zamyslieť sa aj nad tým, či náš vzťah k zvieratám a to, čo nám poskytujú, je rovnako obohatením a dobrodením aj pre ne.

       Pri tejto príležitosti vyhlasujeme na našej škole ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Výtvarnú súťaž pod názvom „Moje milované zvieratko“, ktorá má dve kategórie. V 1. kategórii môžete vytvárať plošné alebo priestorové výtvarné práce rôznou technikou na tému moje zvieratko, ako ja milujem a starám sa o zvieratká. 2. kategória je zameraná na tvorbu zaujímavých fotografií seba a svojho zvieracieho miláčika. Svoje výtvarné práce a fotografie doručte osobne alebo v elektronickej podobe na Edupage p. uč. A. Malegovej do 25.10.2021.

       Najkrajšie výtvarné práce a najzaujímavejšie fotografie budú zverejnené na stránke našej školy.

       Tešíme sa na vašu účasť!!!

       Mgr. Alena Malegová

      • Jesenná výzdoba - tvorivá súťaž pre MŠ/ZŠ

      • S príchodom jesenných dní sme už tradične vymenili výzdobu našej školy za jesennú a zároveň sme sa zapojili do už 10. pokračovania obľúbenej súťaže o najkrajšiu jesennú výzdobu. Súťaž je celoslovenská a aby sme mohli získať zaujímavú cenu pre našu školu podľa našeho výberu (napríklad notebook, multifunkčné zariadenie Samsung, LED televízor PHILIPS, projektor, kávovar, 150€ poukážku Intersport, mobil), prosíme Vás, aby ste zahlasovali za fotografiu našej výzdoby po kliknutí na link http://talentagent.sk/sutaz/267-jesenna-vyzdoba 1x za deň.
       Hlasovať môžete od 1.10. do 5.11. 2021.

       Každý váš hlas zvyšuje našu šancu na výhru!!!

       Ďakujeme.

       Mgr. Alena Malegová


       Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

      • Poďakovanie

      • Vážení rodičia,

       ďakujeme Vám za Váš zodpovedný prístup k samotestovaniu Vašich detí, ktorým chránite nielen ich zdravie, ale aj zdravie spolužiakov a rodinných príslušníkov Vašich detí a v neposlednom rade aj zdravie našich učiteľov.

       ĎAKUJEME, že zodpovedne robíte testy každý pondelok a štvrtok.

       Distribúcia ďalších samotestov bude budúci týždeň. Ďakujeme.

       Mgr. Milena Kravcová, riaditeľka

      • 4. medzinárodné online stretnutie projektových tímov

      • A sme tu opäť s projektom Erasmus, projekt "Empatia - cesta k človeku". Dnes sa začalo 4. medzinárodné online stretnutie projektových tímov pod slovenskou taktovkou. 27. 09. 2021 - 01. 10. 2021, tešíme sa na 5 plodných, tvorivých, humorných dní v medzinárodnej atmosfére (Slovensko, Turecko, Severné Macedónsko, Poľsko). Dúfame, že COVID-19 nás čoskoro opustí, aby sme mohli opäť slobodne cestovať a spoznávať partnerské krajiny na vlastnej koži. Po ukončení projektu podáme bližšie INFO...


       Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

      • Modernejšia škola

      • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách „Modernejšia škola“, kam bolo predložených 1845 žiadostí.

       Ministerstvo podporilo 144 žiadateľov v celkovej sume 3 500 000 EUR a naša škola bola medzi nimi. Oddychovými zónami sme spríjemnili prostredie v dvoch triedach, vytvorili sme novú geografickú učebňu a potešili sme našich žiakov oddychovými zónami na chodbách, kde počas prestávok môžu leňošiť v oáze pokoja.

       Skrášliť prostredie v časti oddychových zón v triedach či na chodbách sa nám podarilo aj vďaka firme Dovido.sk, špecialista na pekné bývanie a vďaka príjemnej zástupkyni firmy pani Kataríne Kusendovej. Firma Dovido.sk skrášľuje domácnosti v Česku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Rumunsku a na Slovensku a zaoberá sa širokým sortimentom tapiet a dekorácií. Pekné, kvalitné a náučné tapety dopĺňajú naše oddychové zóny na chodbách a v triedach.       Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

      • Oznam vedúcej ŠJ - stravné za október 2021


      • MŠ 26,10 + 2,00 = 28,10 eur
       Predškoláci 2,70 + 2,00 = 4,70 eur
       1.-4. roč. 20,70 + 2,00 = 22,70 eur
       5.-9. roč. 22,14 + 2,00 = 24,14 eur
       Desiata 9,00 eur

       Poplatok za stravu na mesiac OKTÓBER 2021 je potrebné uhradiť v dňoch od 27.09.2021 do 30.09.2021 v čase 07:00-17:00 v kancelárii vedúcej ŠJ. Prosím, dodržte termín na zaplatenie stravy.

       Telefónne číslo ŠJ: 0911530166

       vedúca ŠJ

      • Oznam

      • Vážení rodičia, ktorí ste si dnes prevzali testovacie sady. Na základe odporúčania Ministerstva školstva vás žiadame o prvé domáce testovanie vašich detí, ktoré absolvujte vo štvrtok ráno (23.9.2021) pred príchodom do školy. Prosíme vás, o realizácii testu informujte triednych učiteľov prostredníctvom Edupage správy alebo SMS. O výsledku testu informujte triednych učiteľov iba v prípade, ak je test pozitívny, a v tom prípade zároveň kontaktujte aj lekára svojho dieťaťa. Ďakujeme.

       Inštruktážne video, ako vykonať samotestovanie pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR:

      • Zber borovicových šišiek


      • Žiaci, zapojte sa do zberu borovicových šišiek. Šišky sa použijú na úpravu záhonu v átriu.

       Šišky odovzdávajte uč. Šestákovej. Najlepší zberač bude vyhodnotený. smiley

      • Oznam

      • Vážení rodičia,

       na základe odporúčania zriaďovateľa základných škôl v meste Bardejov a na základe Usmernenia Ministra školstva riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 v Bardejove udeľuje na deň 14. septembra 2021 (utorok) riaditeľské voľno, a to v súvislosti s návštevou Svätého otca Františka na Slovensku. V súvislosti s touto návštevou budú autobusové spojenia pre žiakov v prazdninovom režime a niektoré spoje by nejazdili.

       S úctou Mgr. Milena Kravcová