• Komunikačný manuál

     • Komunikačný manuál

     • Školský komunikačný manuál slúži k vzájomnej efektívnej komunikácii. Rýchlo a prehľadne vám pomôže pri zorientovaní sa v konkrétnych situáciách. Nájdete v ňom všetky potrebné informácie - koho, kedy a akým spôsobom osloviť; všetky dôležité dokumenty, manuály, vzory tlačív, potvrdenia, žiadosti a oznámenia.

       

      1. Potvrdenia
        

            Potvrdenia vybavuje: Marcela Polčanová 

            Kontaktzspodvinbargom@gmail.com  

       

      1. Štúdium v zahraničí
        
      • Ak žiak bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, musíte kontaktovať výchovného poradcu zspodvinbargom.vych.poradca@gmail.com, ktorý je koordinátorom celého postupu.
        

       

      1. Žiadosti rodičov, ktoré rieši triedny učiteľ:
        

       

      1. Oznámenia rodičov, ktoré rieši triedny učiteľ:
        
      • Oznámenie o kúpeľnej liečbe,
      • Oznámenie o vyučovaní v základnej škole pri zdravotnom zariadení,
      • Oznámenie o zákaze cvičenia na hodinách TSV z dôvodu rekonvalescencie.
      • Oznámenie o prestupe na inú školu

       

      1. Prihlášky na stredné školy a osemročné gymnáziá
        

            Všetky informácie k prihláškam poskytuje výchovný poradca Mgr. Peter Vasilega

            Kontakt: zspodvinbargom.vych.poradca@gmail.com

       

      1. Škola v prírode, lyžiarsky výcvik, viacdňové exkurzie
        

            Vybavuje triedny učiteľ:

       

      1. Školský klub detí (ŠKD)
        

            Vybavuje:  Mgr. Sylvia Kšonžeková, vychovávateľka.

            Kontakt:  zspodvinbargom.skd@gmail.com

            Všetky informácie sú na hlavnej stránke školy vo vrchnej ponuke >>> ŠKD.

          

      1. Školská jedáleň
        

            Vybavuje: Mária Liptáková, vedúca školskej jedálne.

            Kontaktsjpodvinbargom@gmail.com

            Všetky informácie sú na hlavnej stránke školy vo vrchnej ponuke >>> Školská jedáleň.

       

      1.  Krúžky
        

          

           Kontakty na vedúcich krúžkov: Správu môžete poslať cez Edupage.

       

      1.  Konzultačné hodiny
        

       

      AKO KOMUNIKOVAŤ

      Efektívna komunikácia je jediným kľúčom k riešeniu medziľudských problémov, nedorozumení či nesprávnych dohadov. 

      Je potrebné dodržiavať všeobecné zásady:

      • komunikovať zdvorilo, s rešpektom a úctou, vecne, ale nezabúdať na empatiu,
      • komunikovať cez Edupage a školský e-mail, osobne v rámci konzultačných hodín,
      • učiteľ odpovedá na správy od rodičov: Po – Pi od 14.00 hod. do 15.30 hod.,
      • dodržať postupnosť pri riešení situácie – najskôr osloviť učiteľa daného predmetu, potom triedneho učiteľa, školského špeciálneho pedagóga a až nakoniec vedenie školy,
      • uviesť celé meno žiaka a triedu (najmä, ak má rodič iné meno ako dieťa),
      • učiteľ si vedie písomné záznamy z konzultácií, podpísané všetkými prítomnými.

       

      Komunikácia na úrovni: učiteľ – žiak – rodič

      Je potrebné dodržiavať zásady:

      • osloviť vždy najskôr učiteľa daného predmetu,
      • jasne určiť cieľ konzultácie,
      • určiť postup riešenia,
      • komunikovať, kým sa problém nevyrieši.

       

      Komunikácia na úrovni: učiteľ – triedny učiteľ

      Je potrebné dodržiavať zásady:

      • Obe strany využívajú e-mailovú formu komunikácie alebo prostredníctvom Edupage.
      • Učiteľ daného predmetu zapíše problém týkajúci sa nesplnenia úlohy či nepripravenosti na vyučovanie do elektronickej žiackej knižky.
      • V prípade opakovanej nepripravenosti na vyučovanie informuje triedneho učiteľa a spoločne zvolia postup nápravy.
      • V prípade výchovného problému učiteľ osloví triedneho učiteľa s cieľom hľadať cestu nápravy a spoločne zvolia postup (kontakt s výchovným poradcom, školským špeciálnym pedagógom, zákonným zástupcom) ako nežiaduce správanie eliminovať.

       

      Komunikácia na úrovni: učiteľ (triedny učiteľ) – rodič

      Je potrebné dodržiavať zásady:

      • telefonický rozhovor s triednym učiteľom – v rámci konzultačných hodín učiteľa,
      • osobné stretnutie s rodičmi žiaka – pozvanie na konzultácie napr. ohľadom správania, prospechu žiaka a pod. Pri osobnom rozhovore je potrebné na oboch stranách konkretizovať problém a určiť postup riešenia. V prípade potreby sa vypracuje záznam zo stretnutia,
      • pri správach cez  Edupage je potrebné rešpektovať pracovný čas a konzultačné hodiny učiteľa,
      • zadávanie neprítomnosti žiaka cez Edupage,
      • triedny rodičovské združenia – využívať systém čo najpresnejšieho harmonogramu osobných konzultácií (napr. 10 minút – rodič), z dôvodu vyhnutia sa dlhých čakacích dôb, ktoré môžu byť pre rodiča demotivujúce. V prípade potreby dlhšej konzultácie sa vzájomne dohodne individuálne stretnutie,
      • pre kontakt žiak – učiteľ - rodič na 1. stupni naďalej používať osvedčené slovníčky alebo ŽK.

       

      Komunikácia na úrovni: triedny učiteľ – školský špeciálny pedagóg – školský psychológ – rodič

       Školský špeciálny pedagóg  Katarína Novák, BA, zspodvinbargom.ssp@gmail.com:

      • odporúča, ako postupovať, ak sa u žiaka vyskytnú ťažkosti v edukačnom procese,
      • vybavuje súhlas rodičov na spoluprácu so školským poradenským zariadením,
      • spracúva všeobecné odporúčania pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
      • dôležitá je spolupráca a komunikácia: žiak – triedny učiteľ – vychovávateľ – rodič, odborná pomoc v rámci školy je dôležitá a pomáha pri riešení výchovných aj vzdelávacích problémov.

       

      Komunikácia na úrovni: asistent učiteľa – učiteľ – triedny učiteľ

      Je potrebné dodržiavať zásady:

      • Asistent je informovaný o pláne a priebehu výučby na hodine, aká je jeho úloha na hodine.
      • Pedagóg rešpektuje odporúčania asistenta; je oboznámený s individuálnym výchovným plánom žiaka.
      • Pedagóg môže požiadať asistenta o výpomoc s materiálno-organizačným zabezpečením hodiny.

       

      Komunikácia na úrovni:  asistent učiteľa – školský špeciálny pedagóg – vedenie školy

      Je potrebné dodržiavať zásady:

      • Asistenti majú pravidelnú poradu so školským špeciálnym pedagógom.
      • Metodické združenie asistentov, školského špeciálneho pedagóga a pani riaditeľky je raz za mesiac.
      • Individuálna komunikácia medzi asistentmi a školským špeciálnym pedagógom prebieha nepretržite a zohľadňuje aktuálne potreby a stav žiakov.

       

      Komunikácia na úrovni: asistent učiteľa – rodič

      Je potrebné dodržiavať zásady:

      • Asistent komunikuje s rodičom vo svojom pracovnom čase a po vzájomnej dohode využíva všetky dostupné komunikačné prostriedky (telefón, online komunikáciu Edupage, SMS a pod.).
      • Rodič žiaka informuje asistenta o všetkých dôležitých zmenách, ktoré môžu mať vplyv na školský výkon žiaka.
      • Vo veľmi špecifických prípadoch môže po vzájomnej dohode prebiehať komunikácia medzi rodičom a asistentom aj mimo pracovný čas. Takáto komunikácia musí byť akceptovaná oboma stranami a nesmie byť vynucovaná ani z jednej z komunikačných strán.

       

      Aktualizácia: 18.9.2020