• Zmena konzultačných hodín

    • 18. 1. 2021
    • Nakoľko došlo k úprave rozvrhu hodín, upravili sa aj konzultačné hodiny učiteľov. Aktuálne konzultačné hodiny platné od 11.1.2021 nájdete TU.

    • Oznam

    • 15. 1. 2021
    • V zmysle VZN Mesta Bardejov č. 185/2020 z 26.11.2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (ďalej len „nariadenie“)

     sa nemení výška príspevku v materskej škole a v školskom klube detí pri ZŠ a režijného poplatku za stravovanie

     • v materskej škole je príspevok vo výške 18,- € mesačne (Článok III. bod 1 nariadenia),

     Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

     • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
     • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,1 1 Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení...
     • v školskom klube detí je príspevok vo výške 10,- € mesačne (Článok V bod 1 nariadenia),
     • výška príspevku v poradí na každé ďalšie dieťa v rámci jednej rodiny sa určuje sumou 5,00 €.
     • príspevok na činnosť školského klubu detí sa zníži na 1,00 €, ak o to zákonný zástupca písomne požiada riaditeľa základnej školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

     Výška stravného na jedno jedlo podľa finančných pásiem vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR platných od 1. septembra 2019 sa nemení.

     VÝŠKA REŽIJNÝCH NÁKLADOV SA NEMENÍ:

     • v materskej škole je príspevok vo výške 2,- € / mesiac
     • v základnej škole je príspevok vo výške 2,- € / mesiac

     NÁKLADY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV v materskej škole:

     Výška stravného je 1,45 €

     • celkovo strava + réžia na 20 dní = 29 + 2 = 31,- € / mesiac
     • u predškolákov celkovo strava + réžia na 20 dní = 5 +2 = 7,- € / mesiac

     NÁKLADY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV v základnej škole:

     Výška stravného:

     • I. stupeň 1,15 €
     • II. stupeň 1,23 €
     • dospelí 1,33 €
     • desiata 0,50 €
     • 1. stupeň = 2,- € (režijné náklady + príspevok štátu 1,20€/obed)
     • 2. stupeň = 0,60 + 2 = 2,60 € (režijné náklady + príspevok štátu 1,20€/obed).
    • Informácie k nástupu žiakov do školy

    • 14. 1. 2021
    • Od 18. januára do 22. januára 2021 žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní online prostredníctvom webexu.

     V prípade nástupu detí do školy a testovania zákonných zástupcov bude každý rodič informovaný cez rodičovské konto v EDU PAGE.

     • Polročné hodnotenie a uzatvorenie podkladov pre polročné vysvedčenie bude do 31. 1. 2021. Klasifikačná porada prebehne do 29. 1. 2021.
     • Polročné prázdniny dňa 1.2.2021 nebudú.
     • Testovanie-5 pre piatakov sa ruší.
     • Testovanie-9 pre deviatakov sa presunulo na neskorší dátum a to na 9.-10. 6. 2021.
     • Podrobné informácie o prijímacích pohovoroch na stredné školy nájdete na webovom sídle našej školy www.podvinbargom.sk
     • Tieto podmienky sú platné od 5. 1. 2021 a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ, preto naďalej sledujte pokyny na webe školy alebo informácie od triednych učiteľov.

     Mgr. Milena Kravcová
     riaditeľka školy

    • Oznam

    • 11. 1. 2021
    • Vážení rodičia, milí žiaci, vzhľadom na to, že v niektorých domácnostiach je viacero žiakov a nie všetci žiaci majú doma potrebné technické vybavenie, riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove rozhodlo, že VYV, HUV, INF a TECH sa bude učiť každý druhý týždeň. Tento týždeň (11.1. – 15.1.2021) sa bude učiť VYV a INF, budúci týždeň HUV a TECH. Ak v rozvrhu bude hodina, ktorá sa práve neučí (HUV, INF, TECH, VYV), žiaci majú voľné okienko.

    • Oznam

    • 8. 1. 2021
    • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ bude prebiehať DIŠTANČNÉ vzdelávanie na základnej škole pre všetkých žiakov od 11.1.2021 do 15.1.2021.

     Ďalšie informácie budú zverejnené postupne.

    • Poďakovanie

    • 25. 12. 2020
    • Keď minister školstva Branislav Gröhling požiadal žiakov základných škôl o návrh na vianočné pohľadnice, ktoré bude môcť posielať ako vianočné pozdravy ministra školstva, naši žiaci s veľkou radosťou tvorili.

     ĎAKUJEME, pán minister, za darčeky pre našich žiakov za ich snahu.

     ĎAKUJEME, pán minister, za list pre Teodora Ch. z 2.B a Vaše milé slová.

     Poďakovanie - Obrázok 1
     Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  • O nás

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa, prosím, prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
    • Základná škola s materskou školou

    • Naša škola sa nachádza v krásnom prostredí v blízkosti rieky Topľa. Poskytuje starostlivosť deťom od útleho veku vďaka materskej škole. Ako jediná v okrese je zameraná na ľadový hokej, a to aj v spolupráci s mestským zimným štadiónom. Žiaci majú k dispozícii školskú jedáleň, školský bufet, telocvičňu a moderné odborné učebne. Pre široké športové vyžitie je k dispozícii veľké futbalové ihrisko s bežeckým oválom, asfaltová plocha na volejbal, florbal, vybíjanú a i., škôlkari využívajú bezpečné detské ihrisko.

     Škola prešla rekonštrukciou, pri ktorej boli vymenené všetky okná, škola bola kompletne zateplená a kotolňa vybavená najmodernejším automatickým zariadením. V škole boli natiahnuté nové rozvody modernej počítačovej siete a zároveň v nej bol vybudovaný kamerový systém slúžiaci na zdravia i majetku žiakov, čo sa nám už viackrát osvedčilo zatiaľ pri hľadaní stratených/zabudnutých vecí. Kamery sú namontované v každej triede, učebni i po chodbách a sú prepojené s bezpečnostným systémom napojeným na políciu.
     Na našej škole poskytujeme možnosť celodennej starostlivosti o deti už od útleho veku, kde najmenší chodia do materskej školy, žiaci po vyučovaní majú možnosť navštevovať Školský klub detí a rôznorodé záujmové útvary. Keďže naša škola je zameraná na ľadový hokej, máme na škole hokejové triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. V rámci vyučovania trénujú na krytom zimnom štadióne, ktorý sa nachádza neďaleko školy. V budovách školy sa nachádza aj súkromná základná umelecká škola. Starostlivosť o stravu zabezpečuje zmodernizovaná školská kuchyňa a školský bufet.
     Na základe projektu Inovatívne Pod Vinbargom získala naša škola z Európskeho sociálneho fondu 67 637 eur, ktoré využila na premenu tradičnej školy na školu modernú. Z týchto peňazí boli zakúpené Manuály ku školeniu IKT a k práci s interaktívnou tabuľou, školiaci materiál na anglický jazyk (slovníky, učebnice i interaktívne DVD), wifirouter, dataprojektor a čo je pre proces uľahčenia učenia najpodstatnejšie: 16 notebookov.
     V súčasnosti je škola plne zmodernizovaná, s prístupom do školskej siete a na internet v každej triede a učebni. Každá trieda je vybavená osobným počítačom, dataprojektorom a reproduktormi, čím sa stala multimediálnou učebňou. Mimo to škola disponuje 3 učebňami informatiky, 4 učebňami jazykov, kde v učebni angličtiny majú žiaci k dispozícii 15 notebookov. Na škole máme aj odborné učebne fyziky, chémie, biológie a dejepisu/ruštiny. V každej z nich sa nachádza počítač s dataprojektorom, ktorý využívajú nielen pedagógovia, ale i žiaci pri prezentovaní svojich projektov. Učebňa výtvarnej výchovy je vybavená multimédiami a učebne techniky dostatočným množstvom náradia a pomôcok na precvičenie manuálnych zručností. Učebňa matematiky a učebňa slovenského jazyka a literatúry sú vybavené najmodernejšou interaktívnou tabuľou ActivBoard s ultrakrátkym projektorom a ozvučením, čo robí matematiku i slovenčinu zaujímavými a hravými pre každého. Pre ostatné predmety je k dispozícii učebňa s interaktívnou tabuľou E-Beam.
     Súčasťou školského areálu je detské ihrisko pre materskú školu, asfaltové ihrisko pre rozličné športové využitie, futbalové ihrisko s bežeckým oválom a samostatná budova telocvične s posilňovňou a sprchami.
     Na škole pracuje špeciálny pedagóg a škola úzko spolupracuje so súkromnou špeciálno-pedagogickou poradňou.
     Škola je zapojená do projektu „Škola podporujúca zdravie“, v rámci ktorého funguje školský parlament. Tvoria ho zástupcovia jednotlivých tried a jeho úlohou je byť poradným orgánom školy a rozhodovať trebárs o výbere odborných prednášok, akciách školy, jedálnom lístku a pod.
     Keďže našu školu navštevujú okrem mestských detí aj deti z okolitých obcí, podarilo sa nám zriadiť autobusovú zastávku priamo pri hlavnej bráne, čo umožňuje dochádzajúcim bezpečne a jednoducho dopraviť sa do školy.