• Projekty

     • Inovatívne pod Vinbargom

     •  

      Základné údaje:

      Názov: Inovatívne pod Vinbargom
      ITMS kód projektu: 26110130205
      Operačný program: Vzdelávanie
      Miesto realizácie: Pod Vinbargom 1, 08569 Bardejov
      Kód výzvy: OPV-2008/1.1/03-S0R0
      Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
      Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
      Trvanie projektu: 24 mesiacov
      Projektový manažér: Mgr. Milena Kravcová
      E-mail: zspodvinbargom@gmail.com
      Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
      Celkové oprávnené výdavky: 67 637,23 €
       


      Ciele projektu:


      Cieľ projektu: Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ s využitím inovovaných foriem a metód výučby, orientácia výučby žiakov na potreby trhu práce v regiónoch a pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.

      Špecifický cieľ Projektu 1: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií.

      Špecifický cieľ Projektu 2: Inovácia metód výuky anglického jazyka.

       

       

      Aktuálny stav realizácie:

      Čo sa už udialo?

      - výroba banerov a nálepiek na označenie projektu

      - vypracovanie webstránky

      - vypracovanie manuálov k školeniu IKT a k práci s interaktívnou tabuľou

      - kúpa výukového modulu AJ

      - kúpa wifi routera a projektora

      - zakúpenie 16-tich notebookov

      - školenie pedagogických zamestnancov IKT

      - školenie IKT v učiteľskej praxi pre pedagogických zamestnancov a interaktívna tabuľa

      - príprava notebookov pre vyučovací proces

      - školenie na výukový model pre AJ

      Čo sa deje?

      - výučba anglického jazyka s novými pomôckami a postupmi

       

       

      Časový harmonogram - Expert a metodik aktivity AJ

      Obdobie vzdelávania – február 2011

      Názov aktivity

      Termín konania aktivity

      Čas konania

      náčuvov

      Čas konania

      rozborov

      Miesto konania

      Meno lektora

      4.3.1. Expert a metodik aktivity AJ

       

      4.2.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 14.30

      ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Bardejov

      Mgr. Stachová

      Daniela

      8.2.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 15.30

      9.2.2011

      8.45 -  12.20

      13.30 - 15.30

      11.2.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 15.30

      18.2.2011

      7.50 - 12.20

      13.30 - 15.30

      21.2.2011

      7.50 - 10.30

      13.30 - 15.30

      22.2.2011

      10.40 - 11.25

      13.30 - 15.30

      23.2.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 15.30

       

       

      Obdobie vzdelávania – marec 2011

      Názov aktivity

      Termín konania aktivity

      Čas konania

      náčuvov

      Čas konania

      rozborov

      Miesto konania

      Meno lektora

      4.3.1. Expert a metodik aktivity AJ

       

      7.3.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 15.30

      ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Bardejov

      Mgr. Stachová

      Daniela

      8.3.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 – 16.00

      11.3.2011

      7.50 -  13.15

      13.30 - 15.30

      15.3.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 16.00

      17.3.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 15.30

      18.3.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 16.00

      22.3.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 15.30

      24.3.2011

       

      13.30 - 15.30

      25.3.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 16.00

      29.3.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 15.30

      31.3.2011

       

      13.30 - 15.30

       

       

      Obdobie vzdelávania – apríl 2011

      Názov aktivity

      Termín konania aktivity

      Čas konania

      náčuvov

      Čas konania

      rozborov

      Miesto konania

      Meno lektora

      4.3.1. Expert a metodik aktivity AJ

       

      1.4.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 16.00

      ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Bardejov

      Mgr. Stachová

      Daniela

      5.4.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 – 16.00

      7.4.2011

       

      13.30 - 15.30

      8.4.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 16.00

      12.4.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 16.00

      14.4.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 16.00

      15.4.2011

       

      13.30 - 16.00

      18.4.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 16.00

      19.4.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 16.00

      20.4.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 16.00

      29.4.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 15.30

       

       

      Obdobie vzdelávania – máj 2011

      Názov aktivity

      Termín konania aktivity

      Čas konania

      náčuvov

      Čas konania

      rozborov

      Miesto konania

      Meno lektora

      4.3.1. Expert a metodik aktivity AJ

       

      3.5.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 15.30

      ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Bardejov

      Mgr. Stachová

      Daniela

      6.5.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 – 14.30

      11.5.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 15.30

      13.5.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 – 15.00

      17.5.2011

      7.50 - 11.25

       

      18.5.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 16.00

      20.5.2011

      7.50 - 13.15

      13.30 - 16.00

      23.5.2011

       

      13.30 - 16.00

      27.5.2011

       

      13.30 - 16.00

      30.5.2011

       

      13.30 - 16.00

       

       

       

       

       

      Články:

       

       

      ZŠ s MŠ Pod Vinbargom – moderná škola

       

       

      Na základe projektu Inovatívne Pod Vinbargom získala naša škola z Európskeho sociálneho fondu 67 637 eur, ktoré využíva na premenu tradičnej školy na školu modernú. Z týchto peňazí boli zakúpené Manuály ku školeniu IKT a k práci s interaktívnou tabuľou, školiaci materiál na anglický jazyk (120 kusov slovníkov - CD, 120 kusov slovníkov v tlačenej verzii, 120 kusov učebníc a 240 kusov DVD), wifirouter, dataprojektor a 16 notebookov.

      Na to, aby sme tradičnú školu premenili na školu modernú, nestačí len moderné materiálno-technické vybavenie. Je potrebné modernizovať ľudí, ich zmýšľanie, reformovať systém vzdelávania a odbornej prípravy. A práve vďaka projektu Inovatívne Pod Vinbargom sa na našej škole o to úspešne snažíme. Našim cieľom je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania s využitím inovatívnych foriem a metód výučby, a preto prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa je vyškoliť učiteľov v nadobudnutí nových praktických zručností a schopností v moderných informačných technológiách.

       

       

       

      Od 14. júna 2010 prebieha školenie IKT v učiteľskej praxi a k práci s interaktívnou tabuľou, v rámci  ktorého sa učitelia oboznámia s novými výukovými softwérmi, aplikačnými softwérmi a inovatívnymi didaktickými pomôckami potrebnými na zefektívnenie a zmodernizovanie ich práce. Počas školenia hlbšie rozpitvajú operačný systém Windows, Internet Explorer, Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint i antivírusové programy. Naučia sa pracovať s interaktívnou tabuľou, vďaka čomu zefektívnia učenie zmyslovou stimuláciou a ich vyučovacie hodiny budú živšie, príťažlivejšie a vzbudia oveľa väčší záujem detí o prezentované učivo.

      Moderné vyučovanie špeciálne zasiahne aj do výučby anglického jazyka. V odbornej učebni anglického jazyka, ktorá bude vybavená 15-timi notebookmi so slúchadlami, mikrofónmi, webkamerami a prepojením na učiteľa, budú prebiehať moderné vyučovacie hodiny, ktoré zatraktívni aj interaktívna tabuľa a vyškolení učitelia anglického jazyka.

      Veríme, že nové moderné materiálno-technické vybavenie školy ruka v ruke s vyškolenými pedagógmi budú zárukou, že s  Pod Vinbargom + Európsky sociálny fond = moderná škola.

       

       

       

       

      Anglický jazyk inovatívne

       

       

      V rámci projektu Inovatívne Pod Vinbargom sa druhá aktivita týka anglického jazyka na 2. stupni pre 120 žiakov. Cieľom tejto aktivity pod názvom Zavádzanie a overenie inovatívnej efektívnej metodiky vyučovania anglického jazyka je skvalitnenie výuky anglického jazyka ako globálneho komunikačného nástroja efektívnymi postupmi a metódami.

      Účelom inovatívnej metodiky je zvýšiť efektívnosť vyučovacieho procesu a zlepšiť metodické postupy a kompetencie učiteľov anglického jazyka na našej škole.

      Na to, aby sa táto aktivita mohla realizovať, bola v rámci projektu zakúpená didaktická technika a didaktické pomôcky.

      V jazykovej učebni budú mať žiaci k dispozícii 15 notebookov, ktoré vytvoria imaginárne boxy, kde každý box bude obsahovať slúchadlá, mikrofón, webkameru a prepojenie s lektorovým (učiteľovým) notebookom.

      Interaktívna tabuľa umožní žiakom aktívne vstupovať do vyučovacej hodiny a pomôže na overovanie vedomostí.

      Zakúpili sme 120 kusov výukového modulu AJ, ktorý pozostáva z CD Angličtina bez knihy a bez pera, CD slovník, slovník v tlačenej verzii, učebnica a DVD.

      Veríme, že pomocou inovatívnych metód sa zlepšia jazykové kompetencie (počúvať, čítať, hovoriť a písať) žiakov a tým aj motivácia na získavanie a rozvíjanie jazykových vedomostí a zručností.