• Charakteristika MŠ

     • Charakteristika MŠ

     • Od 1. 7. 2008 je naša MŠ súčasťou nového právneho subjektu ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 v Bardejove. Od školského roka 2010/2011 sa výchovno-vzdelávací proces realizuje v moderných zrekonštruovaných priestoroch základnej školy pre materskú školu. Zástupkyňou riaditeľky ZŠ s MŠ pre MŠ je Anna Chovancová. Moderné, účelové a esteticky vybavené prostredie poskytuje veľmi dobré podmienky na rozvoj všetkých oblastí vývoja detí, podporuje rozvoj tvorivosti a pozitívneho  radostného prežívania detí v MŠ.

      Materská škola realizuje predprimárne vzdelávanie podľa  Školského vzdelávacieho  programu „Spoznávame svet a objavujeme prírodu“. V MŠ napĺňame túžbu detí po kontakte s rovesníkmi. Podporujeme osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoj základných zručností a schopností ako základu pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Pedagogický prístup sa opiera o pozitívnu výchovu založenú na individuálnom prístupe, láske a dôvere k dieťaťu.
       

      Organizácia MŠ:

      Do materskej školy sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov, ak to kapacita dovoľuje, tak aj mladšie ako 3 roky. MŠ je trojtriedna, o deti sa stará 6 členný pedagogický kolektív a 2 prevádzkoví zamestnanci. Stravu zabezpečuje školská jedáleň pri ZŠ s MŠ.

      1. trieda – Dana Hostová, Mgr. Valéria Šimová
      2. trieda – Alena Mihalčinová, Bc. Dana Bodáková
      3. trieda – Anna Chovancová, Anna Pagáčová
        

      Prevádzka MŠ – od 7.00 hod. -  16.30 hod.

      Kontakt: 0911 544 004

      e-mail: mspodvinbargom@gmail.com