• Vnút. poriadok školy

     • ŠKOLSKÝ PORIADOK

     • ŠKOLSKÝ PORIADOK

      základnej školy

       

                  Školský poriadok základnej školy vydáva riaditeľ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, 08569 Bardejov, v zmysle §153 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       

      Povinnosti žiakov

      Článok 1

      Všeobecné pravidlá školského poriadku pre žiakov

      1. Cestou do školy dodržiavajú pravidlá bezpečnosti cestnej premávky.
      2. V hromadnom dopravnom  prostriedku sa správajú slušne a úctivo najmä voči starším a chorým osobám.
      3. V mimo vyučovacom čase doma i na verejnosti sú žiaci povinní správať sa tak, aby robili dobré meno sebe,  rodičom aj škole.
      4. Žiaci sa slušne správajú  k učiteľom a všetkým zamestnancom školy. Pri stretnutí ich zdvorilo pozdravia pozdravom  „Dobrý deň“. Oslovenie je: „Pán riaditeľ,  pani zástupkyňa,  pani učiteľka,  pán učiteľ,  pani vychovávateľka,  pani upratovačka,  pán školník,  pani vedúca,  pani kuchárka...“.
      5. V prípade, ak  sa príslušný vyučujúci alebo tréner nedostaví na hodinu, nahlási predseda triedy (jeho zástupca, prípadne týždenníci) túto skutočnosť na vedení školy najneskôr do 5 minút po začatí vyučovacej hodiny.
      6. Počas dopoludňajšieho a odpoludňajšieho vyučovania  je zakázané svojvoľne opúšťať budovu a areál školy.
      7. Žiaci  nesmú v budove a ani mimo nej fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať drogy a iné omamné látky a ani ich ponúkať iným ľuďom (deťom, dospelým).
      8. Je zakázané hrať hazardné hry o peniaze (karty, poggy,...), vulgárne sa vyjadrovať v priestoroch školy a ani kdekoľvek na verejnosti.
      9. Je prísne zakázané nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie seba aj druhých (ostré predmety – nože...).
      10. Prípadné straty  mobilných telefónov a drahých predmetov, ktoré nie sú potrebné na vyučovanie, škola nerieši. Celú zodpovednosť preberajú rodičia, príp. zákonní zástupcovia dieťaťa.
      11. Vo všetkých  priestoroch  školy žiak dôsledne dodržiava všetky bezpečnostné a hygienické pravidlá.
      12. Do budovy školy je zákaz vstupu všetkých cudzích osôb!

      Článok 2

      Dochádzka žiakov do školy

       Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia školy  pravidelne a dochvíľne.

      1. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a nepredvídané dopravné pomery.
      2. Ak žiak nemôže prísť do školy pre príčinu vopred známu, rodičia alebo zákonní zástupcovia žiaka požiadajú minimálne 24 hodín vopred o voľno triedneho učiteľa.
      3. Ak žiak chýba na vyučovaní z vopred známych dôvodov, je povinný oznámiť to včas triednemu učiteľovi. Ak ostal doma pre vopred známu príčinu bez oznámenia, triedny učiteľ nemusí vymeškané hodiny ospravedlniť.
      4. V určitých závažných dôvodoch  môže zákonný zástupca žiaka požiadať o uvoľnenie z vyučovania i na niekoľko dní. Na dva dni uvoľniť žiaka je v kompetencii triedneho učiteľa. Na viac dní po predložení žiadosti môže uvoľniť žiaka riaditeľ školy.
      5. Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, rodičia sú povinní oznámiť triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti  do 24 hodín.
      6. Každú neúčasť na vyučovaní  je žiak  povinný  ospravedlniť hodnoverným  dokladom  alebo písomným ospravedlnením rodiča (zákonného zástupcu žiaka), ktorý môže ospravedlniť žiaka najviac na 5 dní za jedno klasifikačné obdobie).
      7. Za neospravedlnené hodiny  môže byť žiak  potrestaný zníženou  známkou  zo správania alebo podaním oznámenia na rodičov.
      8. Na základe vopred danej písomnej žiadosti rodiča ( zákonného zástupcu žiaka) povoľuje uvoľniť: z jednej vyučovacej hodiny  príslušný učiteľ uvoľnenie  na jeden  až dva dni povoľuje triedny učiteľ na tri a viac dní iba riaditeľ školy ( prípadne  ním  poverí  zástupcu RŠ) prostredníctvom  triedneho učiteľa.
      9. V prípade, ak  žiak  z dôvodu choroby alebo  inej neprítomnosti na vyučovaní sa nemôže stravovať v školskej jedálni, kde má stravu vopred zabezpečenú, je povinný sa včas odhlásiť zo stravovania v školskej jedálni – najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa.
      10. Ak v  rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú (infekčnú) chorobu, oznámi to žiak alebo jeho rodičia bezodkladne vedeniu školy.

         

      Článok 3

      Príchod žiakov do školy

      1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú o 7.35 hod., aby pred začatím hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú  žiaci 5 minút pred začiatkom vyučovania (činnosti).
      2. Do školskej budovy vchádzajú  žiaci hlavným vchodom.
      3. Žiak si pred vstupom do budovy školy dôkladne očistí obuv a odoberie sa ku svojej skrinke, kde si odloží vrchný odev, preobuje sa do zdravotne nezávadných prezúvok a uloží si topánky. Žiaci nesmú chodiť v prezuvkách  mimo hlavnú budovu školy.
      4. Ak majú žiaci prvú  hodinu  telesnú výchovu, idú priamo do budovy, kde je telocvičňa a správajú sa podľa zásad uvedených v bode 4. Po skončení telesnej výchovy prechádzajú do školskej budovy hlavným vchodom a správajú sa tiež podľa bodu  4.
      5. Z  bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy používať skejty, kolieskové korčule a kolieskovú obuv, jazdiť na bicykloch,  a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch.

      Článok 4

      Správanie sa žiakov na vyučovaní

      1. Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia dochvíľne, riadne pripravený, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku. Ostatné veci má v aktovke, ktorá je zavesená alebo uložená vedľa lavice z vnútornej strany.
      2. Žiak má triednym učiteľom presne určené miesto, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V odborných učebniach a dielňach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci na začiatku hodiny.
      3. Po prvom zvonení je každý žiak na svojom mieste a v tichosti očakáva príchod vyučujúceho.
      4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne pracuje, nenašepkáva, neopisuje a nevyrušuje.
      5. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
      6. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začatím hodiny a uvedie dôvod svojej nepripravenosti. Domáce úlohy žiaci vypracovávajú doma a neodpisujú ich v škole. Toto kontrolujú učitelia konajúci dozor.
      7. Žiak môže opustiť triedu, cvičište alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa.
      8. Žiak udržuje pracovné miesto a okolie v čistote a poriadku.
      9. Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou  v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.
      10. Nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek  predmety.
      11. Žiak do školy nenosí  predmety, ktoré na vyučovanie nepotrebuje. Ak vyučujúci takýto predmet zistí, žiakovi  ho odoberie, spíše o tom záznam a vráti rodičom. Klenoty a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri odcudzení škola nebude robiť žiadne opatrenia.
      12. Je prísne zakázané nosiť do školy drogy vrátane alkoholu a tabaku a ich užívanie v škole. Ak sa zistí ich užitie u žiakov, spíše o tom vyučujúci zápisnicu. Ak je žiak v stave, že ohrozuje seba a okolie, prípadne narušuje  vyučovací  proces, je potrebné zavolať lekára rýchlej zdravotníckej pomoci a políciu, prípadne zákonného zástupcu, aby si dieťa prevzal.
      13. Ak žiak zistí stratu  veci, ktorá podlieha  poisteniu, oznámi to vyučujúcemu, na ktorého hodine stratu zistil. Ten sprostredkuje spísanie zápisu o strate s triednym učiteľom, ktorý vykoná ďalšie opatrenia.
      14. Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch  so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa  alebo riaditeľa   alebo jeho povereného zástupcu (Vyhláška MŠ SR 320/2008 Z.z. o základnej škole). V prípade nerešpektovania tohto zákazu učiteľ  telefón zoberie, spíše o tom záznam  a vráti  rodičom, ktorých upozorní na porušenie zákazu ich dieťaťom.
      15. Pri takom správaní žiaka, ktorý svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných  žiakov, pedagógov alebo iných účastníkov výchovy a vzdelávania v škole, alebo výrazne narúša výchovno-vzdelávací proces, využívať postup podľa § 58 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O  takýchto opatreniach  vo výchove na začiatku školského  roka oboznámia triedni učitelia zákonných zástupcov žiakov základných škôl.
      16. Keď vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci pozdravia povstaním a sadnú si na pokyn učiteľa. Pri jej odchode z triedy taktiež pozdravia povstaním. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a písaní kontrolných prác, žiaci nezdravia.
      17. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.
      18. Na školských  vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov. Dodržiavajú  určené termíny miesta a času sústredenia.
      19. V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov (Zákon č. 427/2002 Z. z. v platnom znení) a Občiansky  zákonník (Zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení) a na základe písomného súhlasu zákonných zástupcov   žiakov  a vyučujúcich  škola  v záujme ochrany bezpečnosti a zdravia osôb – vyučujúcich a žiakov, ochrany školského a súkromného majetku pred jeho poškodením  resp. odcudzením, prípadne v záujme odhaľovania  konania osôb proti  pravidlám školského poriadku škola môže  monitorovať časť priestorov školy vrátane tried a učební  kamerovým systémom s vyhotovením obrazového záznamu.
      20. Žiakom sa so súhlasom  riaditeľa školy umožňuje účasť na súťažiach v zmysle zákona č.245/2008 §153 ods.2.
      21. Za diskrimináciu a násilie na škole budú žiaci  postihovaní v zmysle Konkretizácie školského poriadku podľa písmena A bod 4.

                     

      Článok 5

      Povinnosti žiakov športových tried

      1. Triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy (hokej) sú výberové. Ich správanie musí byť bezúhonné nielen v škole, ale aj mimo nej.
      2. Porušenie disciplíny v škole  alebo na verejnosti sa rieši v spolupráci s príslušným oddielom. Závažné porušenie disciplíny má za následok vylúčenie žiaka z triedy s RVŠP a zníženou známkou zo správania.
      3. Žiaci  sa povinne zúčastňujú športovej prípravy a tréningov. Po ich ukončení načas prichádzajú do tried na vyučovanie.
      4. V priestoroch šatne sa správajú disciplinovane.
      5. Športovej výstroji venujú maximálnu pozornosť a zabezpečujú si na nej drobné opravy.
      6. V záujme svojho zdravie sa maximálne snažia dodržiavať všetky hygienické pravidlá.
      7. Slušným správaním  na verejnosti a účasťou na súťažiach robia dobré meno sebe, rodine, škole aj klubu.

       

      Článok 6

       Správanie sa žiakov cez prestávky – prechod do učební

      1. Cez  prestávku po druhej vyučovacej hodine žiaci desiatujú, predtým si umyjú ruky. Cez malé prestávky sa žiaci zdržiavajú v učebni.
      2. Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov. Je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch, hádzať do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.
      3. Presun žiakov z učebne do učebne (telocvične, školskej jedálne) zabezpečujú predsedovia (podpredsedovia) triednych žiackych samospráv, ak triedny učiteľ neurčí inak.

      Článok 7

      Odchod žiakov zo školy 

      1.  Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky,     

           očistí si svoje pracovné miesto  a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku               

           na lavicu.

      2.  Na pokyn učiteľa  žiaci opustia učebňu. Žiaci sa na chodbe zoradia a pod vedením

           učiteľa odídu do šatne alebo školskej jedálne. V šatni sa žiaci preobujú, oblečú a pod

          dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu.

      Článok 8

      Starostlivosť o školské zriadenie, školské potreby, o prostredie učební, chodieb a školského dvora

       

      1. Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie. Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je žiak povinný v plnej miere uhradiť.
      2. Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť ako novú.

      3. Ak žiak prechádza na inú školu, učebnice  odovzdá triednemu  učiteľovi.

      4. Kolektívy tried sa v kmeňových  triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú

          kontrolu stavu žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru učebne.

      5. Starostlivosť o kvetinovú výzdobu chodieb zabezpečujú poverení žiaci.

        

      Článok 9

      Starostlivosť o zovňajšok

      1. Žiak chodí do školy čisto a veku  primerane oblečený a upravený bez výstrednosti. Prezúva sa do zdravotne vyhovujúcich prezúvok. Na hodiny výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy a telesnej výchovy si nosí vhodný pracovný a športový úbor.

        

      Článok 10

      Správanie sa žiakov mimo školy

      1. Žiak je povinný slušne sa správať i  v čase mimo vyučovania. Nepoškodzuje súkromný a verejný majetok.
      2. Žiak nesmie fajčiť, požívať alkohol a iné návykové látky a navštevovať veku neprimerané podujatia a zariadenia.
      3. Vo večerných  hodinách sa môže zdržiavať mimo domu len v sprievode rodičov.

       

      Článok 11

      Stravovanie sa v školskej jedálni

      1. Žiaci sú povinní zaplatiť režijné náklady a depozit v ŠJ.
      2. Správania žiakov v školskej jedálni usmerňuje vnútorný poriadok školskej jedálne.
      3. V prípade  nevhodného správania sa žiaka v školskej jedálni môže byť tento zo školského stravovania vylúčený.

        

      Článok 12

      Triedna samospráva žiakov

      1. Žiacky kolektív triedy si so súhlasom triedneho učiteľa volí triednu žiacku samosprávu na čele s predsedom  a ďalšími členmi podľa odporúčania triedneho učiteľa. Predseda zastupuje triedu, dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár triedy, predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným  vyučujúcim. Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ. Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.
      2. Týždenníkov určuje triedny učiteľ vždy v piatok. Sú dvaja a ich mená zapíše do triednej knihy. Ich povinnosti sú najmä:
      • pred vyučovaním  utrú tabuľu,
      • na každej hodine hlásia neprítomných
      • oznámia po 5 minútach riaditeľovi  školy alebo zástupcovi  riaditeľa školy neprítomnosť učiteľa na vyučovacej hodine
      • cez prestávku vetrajú triedu
      • po skončení vyučovania utrú  tabuľu, uložia pomôcky, zavrú okná a prekontrolujú  uzávery vody
      • dbajú o estetické  prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety.

        

      Článok 13

      Výchovné opatrenia

      1. Výchovné opatrenia sa udeľujú  podľa Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy (platný od 1.5.2011), Prílohy k MP č. 22/2011 Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole a MP č.32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom MP ISCED-1, č. 2011-5237/11861:2-914, s účinnosťou od 1. júna 2011.

       

      Článok 14

      Systém odmien a trestov v škole

      1. Pochvalu a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu, za úspešnú reprezentáciu.
      2. Ústnu, alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ, riaditeľ školy, zástupca mestského alebo okresného úradu, prípadne zástupca inej organizácie.

      Formy odmeny:

      • pochvala triedneho učiteľa pred  kolektívom  triedy
      • pochvala  riaditeľa školy vyhlásená verejne pred celou školou
      • pochvala riaditeľom školy formou diplomu, alebo  vecného daru
      • list rodičom
      • zápis pochvaly do triedneho výkazu
      1. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné, alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa známky zo správania.
      2. Ak žiak porušuje  školský poriadok a ak  nestačí na nápravu učiteľovo napomenutie, alebo iné opatrenie, potrestá sa podľa závažnosti previnenia:
      • a)  pokarhaním triednym učiteľom  pred  triedou
      • b)  pokarhaním  riaditeľom školy

              Všetky pokarhania škola ohlási rodičom !

      1. Triedny učiteľ môže udeliť zníženú známku  zo správania pri závažnom  priestupku aj bez dodržiavania postupnosti pokarhaní. Rovnako sa postupuje aj pri vymeškaných neospravedlnených hodinách – podľa ich počtu:
      • za viac ako 3– znížená známka zo správania na stupeň 2
      • za viac ako 12- znížená známka zo správania na stupeň 3
      • za viac ako je týždenný úväzok v ročníku - znížená známka zo správania na stupeň 4
      • za 15 a viac – triedny učiteľ vymeškané hodiny  nahlási  rodičom a na  Oddelenie sociálnych vecí a rodiny.
      1. Kritériom pre odchod žiakov  zo športových tried sú: výchovné problémy, znížená známka zo správania, slabšie športové  výkony  na základe odporúčania trénerov.

       

      Článok 15

      Práva žiaka

       Žiak má právo:

      • na zrozumiteľný výklad učiva
      • k danému učivu položiť akúkoľvek otázku súvisiacu s učivom a dostať odpoveď
      • na omyl
      • určiť si spôsob prípravy  na skúšanie
      • na objektívne hodnotenie
      • na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov a spolužiakov
      • v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek
      • sedieť s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší učiteľa, alebo spolužiakov
      • na prestávku, ako ju stanovuje školský poriadok
      • zvoliť si náplň prestávky, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných

       

        Článok 16

      Školský klub detí

      1. Žiak je do ŠKD prijatý na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi a po uhradení stanoveného poplatku.
      2. Začiatok činnosti  v ŠKD – popoludňajšia činnosť 11.30 – 16.30 hod.
      3. Ak má žiak odísť z ŠKD v iný čas ako je uvedený na zápisnom lístku, musia to rodičia oznámiť vychovávateľke písomne, alebo poslať po žiaka dospelú osobu.
      4. Na žiaka ŠKD  sa v plnom rozsahu vzťahuje vnútorný poriadok školy.

      Článok 17

      Práva zákonných zástupcov

      1. Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania sa dobrovoľne združujú v Rade rodičov. (ďalej len RR)
      2. RR je významnou formou aktívnej účasti občanov na riešení otázok výchovy a vzdelávania detí a mládeže a na riadení škôl a výchovných zariadení.
      3. Spolupracovať so školou, podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov.
      4. Pomáhať škole pri výchove a vzdelávaní žiakov, predovšetkým v mimotriednej a mimoškolskej činnosti.
      5. Venovať veľkú starostlivosť  výchove a vzdelávaniu žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov s  výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi.
      6. RR nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho  procesu  školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.
      7. Zákonný zástupca má právo informovať sa  (konzultovať) o správaní a prospechu žiaka. Jedným s prostriedkov je žiacka knižka (alebo internetová žiacka knižka).
      8. Zákonný zástupca v prípade pochybností o správnosti klasifikácie žiaka, môžu do troch dní  odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, písomne požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred komisiou.
      9. Zákonný zástupca v prípade potreby má právo požiadať ktoréhokoľvek pedagogického a odborného zamestnanca školy o odbornú radu, týkajúcu sa otázok výchovy a vzdelávania. 
      10. V prípade potreby môže zákonný zástupca požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania v prípadoch, ktoré sú určené zákonom.
      11. Každý zákonný zástupca má právo voliť a byť volený ako zástupca triedy v rade rodičov.
      12. Zákonný zástupca má právo oboznámiť sa z výchovno-vzdelávacím  programom  školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom.
      13.  Zákonný zástupca má právo byť na komisionálnom  preskúšaní svojho dieťaťa, po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

       

       

      Článok 18

      Povinnosti zákonných zástupcov

      1. Zákonný zástupca je povinný vytvoriť pre žiaka podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.
      2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu  svojho dieťaťa určené školským poriadkom.
      3. Má povinnosť informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch  alebo iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
      4. Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas. Dôvody neprítomnosti žiaka na výchove a vzdelávaní doloží v súlade so školským poriadkom
      5. Zákonný zástupca má povinnosť uhradiť škodu, ktorú žiak spôsobil.
      6. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole , jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole príčinu jeho neprítomnosti. 
      7. Neprítomnosť, ktorá trvá najviac dva po sebe nasledujúce vyučovacie dni (najviac 5 dní za klasifikačné obdobie), môže ospravedlniť jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa. Ak neprítomnosť žiaka trvá dlhšie ako dva po sebe nasledujúce dni, predloží žiak, zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

       

       

      Článok 19

       

      Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

       

      1. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom.
      2. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
      3. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto.
      4. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok , ako  i  na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov.
      5. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy.
      6. Žiaci  nesmú v škole ani v areáli alebo priestoroch školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy.
      7. Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady najmä tým, že si umyje ruky po použití WC i pred každým jedlom.
      8. Vyučujúci  pedagóg  je povinný zohľadňovať výšku a vzrast žiaka ako aj prípadné zrakové alebo  sluchové problémy žiaka.
      9. Pri činnostiach, pri ktorých vzniká riziko úrazu, je pedagóg pred ich začatím povinný poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu.
      10. Prvú pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy.

       

       

      Článok 20

      Osobitné opatrenia pri vyučovaní

      1. Telesná výchova
       1. žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné a poriadkové predpisy, o ktorých boli vyučujúcim informovaní na úvodnej hodine telesnej výchovy,
       2. na hodiny telesnej výchovy si žiak nosí kompletný telocvičný úbor a športovú obuv.
      2. Technická výchova
        1. vyučujúci je povinný preukázateľne oboznámiť žiakov so základnými požiadavkami na bezpečnosť práce s ručnými nástrojmi (napr. kladivá, skrutkovače, kliešte, pilníky, a pod.)
        2. do učebne technickej výchovy smie žiak vstupovať iba v sprievode vyučujúceho a je povinný prísť na vyučovanie v primeranom pracovnom úbore
        3. žiak je zodpovedný za nástroje a náradie, ktorými je vybavené jeho pracovisko
        4. na začiatku vyučovacej hodiny je žiak povinný skontrolovať si svoje pracovisko, nástroje a náradie, pričom zistené nedostatky ihneď hlási vyučujúcemu
        5. žiak má zakázané pracovať s poškodeným náradím
        6. počas vyučovania každý žiak sleduje výklad vyučujúceho, riadi sa jeho pokynmi a nariadeniami
        7. žiaci vykonávajú len takú prácu, ktorá im bola pridelená a využívajú len tie nástroje, ktoré im boli určené.
        8. žiaci pri každej práci dodržujú bezpečnostné predpisy. Rešpektujú bezpečnostné pokyny vyučujúceho pri práci s jednotlivými nástrojmi a materiálom
        9. žiak má zakázané manipulovať s elektrickým prúdom a strojovým zariadením v učebniach technickej výchovy
        10. úmyselné a svojvoľné poškodenie zariadenia, nástrojov , náradia je povinný nahradiť ten kto škodu zapríčinil
        11. žiak je povinný nahlásiť každý úraz vyučujúcemu, ktorý je povinný poskytnúť poranenému ošetrenie (prvú pomoc) a následne vykonať ďalšie opatrenia.
        12. na konci vyučovacej hodiny je žiak povinný očistiť pracovisko, očistiť, skontrolovať a uložiť pracovné náradie.
      3. Vyučovanie v učebni kuchynka
      1. žiaci musia byť vopred  oboznámení s návodom výrobcu na obsluhu a údržbu elektrických kuchynských strojov a zariadení
      2. elektrické spotrebiče je oprávnený zapnúť a vypnúť len vyučujúci
      3. znečistené priestory učebne sú žiaci povinní po znečistení dôkladne vyčistiť
      4. žiaci sú povinní s ostrými predmetmi (napr. nôž, vidlička, nožnice, a pod.) zaobchádzať s maximálnou opatrnosťou.
      5. pri odchode z učebne je vyučujúci povinný prekontrolovať, či sú všetky spotrebiče vypnuté.
      1. Vyučovanie v učebni chémie, fyziky, biológie a informatiky
      1. vstup do učebne chémie, fyziky alebo informatika majú žiaci len v sprievode vyučujúceho
      2. vyučujúci je povinný upozorniť žiakov na bezpečnostné opatrenia pri vyučovaní v laboratóriách
      3. žiak je povinný poznať a dodržiavať laboratórny poriadok
      4. každý žiak je povinný v učebni dodržiavať čistotu, poriadok, pracovať iba na pridelenej úlohe a používať pracovný odev na laboratórne práce
      5. žiak má zakázané robiť pokusy, ktoré nie sú predpísané
      6. pri práci v učebni dbá každý žiak nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť svojich spolužiakov
      7. v učebni je zakázané jesť a piť.

       

      Článok 21

      Bezpečnostné opatrenia v osobitných prípadoch

      1. Plavecký výcvik
       • plavecký výcvik v škole vedie kvalifikovaný učiteľ telesnej výchovy poverený riaditeľom školy, prípadne externý zamestnanec, cvičiteľ (tréner) plávania s odbornou kvalifikáciou
       • pedagogický dozor pri dochádzke žiakov do plavárne zabezpečuje učiteľ školy alebo zamestnanec poverený riaditeľom školy
       • cvičiteľ plávania zodpovedá za zdravie a bezpečnosť žiakov
       • žiaci sú počas plaveckého výcviku poistení pre prípady úrazového poistenia
      2. Lyžiarsky výcvik
       • vedúci lyžiarskeho zájazdu zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh zájazdu
       • lyžiarsky inštruktor zodpovedá za výcvik zvereného družstva, zdravie a bezpečnosť jeho členov a podľa pokynov vedúceho zájazdu vykonáva pedagogický dozor
       • pred lyžiarskym zájazdom sú žiaci povinní priniesť prehlásenie rodičov o súhlase s účasťou
      3. Škola v prírode
       • vedením školy v prírode poverí riaditeľ školy pedagogického zamestnanca školy
       • výchova mimo vyučovania v škole v prírode sa zameriava na telovýchovnú, turistickú a rekreačnú činnosť a na ochranu životného prostredia
       • v škole v prírode musí byť zabezpečená zdravotná starostlivosť
      4. Školské výlety a exkurzie
       • každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd, alebo iné hromadné školské podujatie musí byť dôsledne pripravený a zabezpečený
       • plán organizačných opatrení pripraví triedny učiteľ, alebo poverený pedagogický zamestnanec, ktorý je povinný ho dať na schválenie riaditeľovi školy
       • na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie
       • pedagogickí zamestnanci, ktorí sú poverení vedením výletu sú povinní žiakov vopred preukázateľne poučiť o celom programe, organizačných opatreniach a primeranom výstroji
       • žiaci musia na výlete rešpektovať príkazy dozorujúcej osoby

       

      Článok 22

      Prevádzka a vnútorný režim školy

      Organizácia vyučovania

       

      Vyučovacia hodina

      od

      do

      1.

      7,50

      8,35

      2.

      8,45

      9,30

      3.

      9,45

      10,30

      4.

      10,40

      11,25

      5.

      11,35

      12,20

      6.

      12,30

      13,15

      Popoludňajšie vyučovanie

      od

      do

      7.

      13.35

      14,20

      8.

      14,25

      15,10

      9.

      15,15

      16,00

                                 

      1. Veľká prestávka je po druhej vyučovacej hodine a trvá 15 minút. Malé prestávky sú po ostatných hodinách a trvajú 10 minút.
      2. Popoludňajšie vyučovanie začína o 13,35 (7. vyučovacia hodina).
      3. Na popoludňajšie vyučovanie žiaci vchádzajú do tried, resp. telocvične len v sprievode vyučujúceho.

       

       

      Článok 23

               Záverečné ustanovenie

      1. Zmeny a doplnky vnútorného poriadku školy schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade a v školskej rade.
      2. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť s vnútorným  poriadkom školy žiakov triedy ako aj ich rodičov preukázateľným  spôsobom.
      3. Vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť od 02.09.2019.

      Prílohou vnútorného poriadku školy sú poriadky v odborných učebniach, v dielňach, telocvični a konkretizácia vnútorného poriadku pri hodnotení a klasifikácii správania žiakov.

       

             V Bardejove, 02.09.2019                                                 Mgr. Milena Kravcová, v.r.
                                                                                                              riaditeľka školy

       

       

      Príloha ku školskému poriadku ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1:

       

      KONKRETIZÁCIA ŠKOLSKÉHO PORIADKU PRE HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIU SPRÁVANIA ŽIAKOV

       

      A.  Znížená známka zo správania na stupeň 2 bez predchádzajúcich opatrení

      1. za viac ako 3 neospravedlnené hodiny
      2. za krádež väčšieho rozsahu (peniaze, veci trvalej hodnoty)
      3. za šikanovanie
      4. za úmyselné ublíženie na zdraví, diskrimináciu a xenofóbiu
      5. za úmyselné poškodenie inventára, aj keď žiak škodu uhradí
      6. za fajčenie a šírenie a používanie drog
      7. za 7  a viac zápisov v Evidencii opatrení alebo v klasifikačnom hárku

       B. Napomenutie triednym učiteľom

      1. za prvé úmyselné neprezutie
      2. za porušenie disciplíny cez prestávky
      3. za prechod do areálu školy cez školské ihrisko
      4. za bezdôvodné zdržiavanie sa v budove školy v poobedňajších a večerných hodinách
      5. za prvé odmietnutie pracovať, za úmyselné nenosenie pomôcok a potrieb, za vyrušovanie alebo iné porušenie disciplíny
      6. za zdržiavanie sa v priestoroch školy, v areáli školy, mimo ihrísk, (popod okná, medzi pavilónmi, na pozemku)

       C. Pokarhanie triednym učiteľom

      1. za prvé zistené vulgárne vyjadrovanie
      2. za opakované porušenie bodov 1-6 z časti B
      3. za opakované porušovanie správania sa v školskej jedálni  a školskom klube
      4. za tri zápisy v Evidencii opatrení alebo v klasifikačnom hárku

       D. Pokarhanie riaditeľom školy

      1. za svojvoľné opustenie areálu školy počas vyučovania
      2. za zdržiavanie sa v areáli školy počas tmy
      3. za tretie opakované porušenie bodov 1 -6 z časti B
      4. za štyri až šesť zápisov v Evidencii opatrení alebo klasifikačnom hárku

       E. Pochvala triednym učiteľom

      1. reprezentácia triedy v rámci školy
      2. aktivita v triednom kolektíve
      3. ostatné aktivity v rámci triedy

       F. Pochvala riaditeľom školy

      1. výborný prospech a súčasne vzorné správanie
      2. reprezentácia školy
      3. vrátené nájdených vecí väčšej hodnoty
      4. iný mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy za záslužný alebo statočný čin

       G. Znížená známka zo správania na stupeň 3

      1. za viac ako 12 neospravedlnených hodín
      2. za porušovanie školského poriadku v súlade s MP č. 22/2011

      H. Znížená známka zo správania na stupeň 4

      1. za viac neospravedlnených hodín ako je týždenný úväzok žiaka v ročníku
      2. za porušovanie školského poriadku v súlade s MP č. 22/2011

       

       

      Školský poriadok bol prerokovaný a schválený na pedagogickej rade dňa  02.09.2019.

       

       

      V Bardejove  02.09.2019                                                       Mgr. Milena Kravcová, v.r.

                                                                                                            riaditeľka školy