Navigácia

Charakteristika MŠ

Od 1. 7. 2008 je naša MŠ súčasťou nového právneho subjektu ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 v Bardejove. Od školského roka 2010/2011 sa výchovno-vzdelávací proces realizuje v moderných zrekonštruovaných priestoroch základnej školy pre materskú školu. Zástupkyňou riaditeľky ZŠ s MŠ pre MŠ je Anna Chovancová. Moderné, účelové a esteticky vybavené prostredie poskytuje veľmi dobré podmienky na rozvoj všetkých oblastí vývoja detí, podporuje rozvoj tvorivosti a pozitívneho  radostného prežívania detí v MŠ.

Materská škola realizuje predprimárne vzdelávanie podľa  Školského vzdelávacieho  programu „Spoznávame svet a objavujeme prírodu“. V MŠ napĺňame túžbu detí po kontakte s rovesníkmi. Podporujeme osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoj základných zručností a schopností ako základu pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Pedagogický prístup sa opiera o pozitívnu výchovu založenú na individuálnom prístupe, láske a dôvere k dieťaťu.
 

Organizácia MŠ:

Do materskej školy sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov, ak to kapacita dovoľuje, tak aj mladšie ako 3 roky. MŠ je trojtriedna, o deti sa stará 6 členný pedagogický kolektív a 2 prevádzkoví zamestnanci. Stravu zabezpečuje školská jedáleň pri ZŠ s MŠ.

 1. trieda – Dana Hostová, Bc. Antónia Hudáková
 2. trieda – Alena Mihalčinová, Dana Bodáková
 3. trieda – Anna Chovancová, Anna Pagáčová
   

Prevádzka MŠ – od 6.45 hod. -  16.30 hod.

Kontakt: 0911 544 004

e-mail: ms.kukorelliho@gmail.com

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy