Navigácia

 

Základné údaje:

Názov: Inovatívne pod Vinbargom
ITMS kód projektu: 26110130205
Operačný program: Vzdelávanie
Miesto realizácie: Pod Vinbargom 1, 08569 Bardejov
Kód výzvy: OPV-2008/1.1/03-S0R0
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Trvanie projektu: 24 mesiacov
Projektový manažér: Mgr. Milena Kravcová
E-mail: zspodvinbargom@gmail.com
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Celkové oprávnené výdavky: 67 637,23 €
 


Ciele projektu:


Cieľ projektu: Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ s využitím inovovaných foriem a metód výučby, orientácia výučby žiakov na potreby trhu práce v regiónoch a pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.

Špecifický cieľ Projektu 1: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií.

Špecifický cieľ Projektu 2: Inovácia metód výuky anglického jazyka.

 

 

Aktuálny stav realizácie:

Čo sa už udialo?

- výroba banerov a nálepiek na označenie projektu

- vypracovanie webstránky

- vypracovanie manuálov k školeniu IKT a k práci s interaktívnou tabuľou

- kúpa výukového modulu AJ

- kúpa wifi routera a projektora

- zakúpenie 16-tich notebookov

- školenie pedagogických zamestnancov IKT

- školenie IKT v učiteľskej praxi pre pedagogických zamestnancov a interaktívna tabuľa

- príprava notebookov pre vyučovací proces

- školenie na výukový model pre AJ

Čo sa deje?

- výučba anglického jazyka s novými pomôckami a postupmi

 

 

Časový harmonogram - Expert a metodik aktivity AJ

Obdobie vzdelávania – február 2011

Názov aktivity

Termín konania aktivity

Čas konania

náčuvov

Čas konania

rozborov

Miesto konania

Meno lektora

4.3.1. Expert a metodik aktivity AJ

 

4.2.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 14.30

ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Bardejov

Mgr. Stachová

Daniela

8.2.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 15.30

9.2.2011

8.45 -  12.20

13.30 - 15.30

11.2.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 15.30

18.2.2011

7.50 - 12.20

13.30 - 15.30

21.2.2011

7.50 - 10.30

13.30 - 15.30

22.2.2011

10.40 - 11.25

13.30 - 15.30

23.2.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 15.30

 

 

Obdobie vzdelávania – marec 2011

Názov aktivity

Termín konania aktivity

Čas konania

náčuvov

Čas konania

rozborov

Miesto konania

Meno lektora

4.3.1. Expert a metodik aktivity AJ

 

7.3.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 15.30

ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Bardejov

Mgr. Stachová

Daniela

8.3.2011

7.50 - 13.15

13.30 – 16.00

11.3.2011

7.50 -  13.15

13.30 - 15.30

15.3.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 16.00

17.3.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 15.30

18.3.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 16.00

22.3.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 15.30

24.3.2011

 

13.30 - 15.30

25.3.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 16.00

29.3.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 15.30

31.3.2011

 

13.30 - 15.30

 

 

Obdobie vzdelávania – apríl 2011

Názov aktivity

Termín konania aktivity

Čas konania

náčuvov

Čas konania

rozborov

Miesto konania

Meno lektora

4.3.1. Expert a metodik aktivity AJ

 

1.4.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 16.00

ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Bardejov

Mgr. Stachová

Daniela

5.4.2011

7.50 - 13.15

13.30 – 16.00

7.4.2011

 

13.30 - 15.30

8.4.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 16.00

12.4.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 16.00

14.4.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 16.00

15.4.2011

 

13.30 - 16.00

18.4.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 16.00

19.4.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 16.00

20.4.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 16.00

29.4.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 15.30

 

 

Obdobie vzdelávania – máj 2011

Názov aktivity

Termín konania aktivity

Čas konania

náčuvov

Čas konania

rozborov

Miesto konania

Meno lektora

4.3.1. Expert a metodik aktivity AJ

 

3.5.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 15.30

ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Bardejov

Mgr. Stachová

Daniela

6.5.2011

7.50 - 13.15

13.30 – 14.30

11.5.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 15.30

13.5.2011

7.50 - 13.15

13.30 – 15.00

17.5.2011

7.50 - 11.25

 

18.5.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 16.00

20.5.2011

7.50 - 13.15

13.30 - 16.00

23.5.2011

 

13.30 - 16.00

27.5.2011

 

13.30 - 16.00

30.5.2011

 

13.30 - 16.00

 

 

 

 

 

Články:

 

 

ZŠ s MŠ Pod Vinbargom – moderná škola

 

 

Na základe projektu Inovatívne Pod Vinbargom získala naša škola z Európskeho sociálneho fondu 67 637 eur, ktoré využíva na premenu tradičnej školy na školu modernú. Z týchto peňazí boli zakúpené Manuály ku školeniu IKT a k práci s interaktívnou tabuľou, školiaci materiál na anglický jazyk (120 kusov slovníkov - CD, 120 kusov slovníkov v tlačenej verzii, 120 kusov učebníc a 240 kusov DVD), wifirouter, dataprojektor a 16 notebookov.

Na to, aby sme tradičnú školu premenili na školu modernú, nestačí len moderné materiálno-technické vybavenie. Je potrebné modernizovať ľudí, ich zmýšľanie, reformovať systém vzdelávania a odbornej prípravy. A práve vďaka projektu Inovatívne Pod Vinbargom sa na našej škole o to úspešne snažíme. Našim cieľom je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania s využitím inovatívnych foriem a metód výučby, a preto prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa je vyškoliť učiteľov v nadobudnutí nových praktických zručností a schopností v moderných informačných technológiách.

 

 

 

Od 14. júna 2010 prebieha školenie IKT v učiteľskej praxi a k práci s interaktívnou tabuľou, v rámci  ktorého sa učitelia oboznámia s novými výukovými softwérmi, aplikačnými softwérmi a inovatívnymi didaktickými pomôckami potrebnými na zefektívnenie a zmodernizovanie ich práce. Počas školenia hlbšie rozpitvajú operačný systém Windows, Internet Explorer, Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint i antivírusové programy. Naučia sa pracovať s interaktívnou tabuľou, vďaka čomu zefektívnia učenie zmyslovou stimuláciou a ich vyučovacie hodiny budú živšie, príťažlivejšie a vzbudia oveľa väčší záujem detí o prezentované učivo.

Moderné vyučovanie špeciálne zasiahne aj do výučby anglického jazyka. V odbornej učebni anglického jazyka, ktorá bude vybavená 15-timi notebookmi so slúchadlami, mikrofónmi, webkamerami a prepojením na učiteľa, budú prebiehať moderné vyučovacie hodiny, ktoré zatraktívni aj interaktívna tabuľa a vyškolení učitelia anglického jazyka.

Veríme, že nové moderné materiálno-technické vybavenie školy ruka v ruke s vyškolenými pedagógmi budú zárukou, že s  Pod Vinbargom + Európsky sociálny fond = moderná škola.

 

 

 

 

Anglický jazyk inovatívne

 

 

V rámci projektu Inovatívne Pod Vinbargom sa druhá aktivita týka anglického jazyka na 2. stupni pre 120 žiakov. Cieľom tejto aktivity pod názvom Zavádzanie a overenie inovatívnej efektívnej metodiky vyučovania anglického jazyka je skvalitnenie výuky anglického jazyka ako globálneho komunikačného nástroja efektívnymi postupmi a metódami.

Účelom inovatívnej metodiky je zvýšiť efektívnosť vyučovacieho procesu a zlepšiť metodické postupy a kompetencie učiteľov anglického jazyka na našej škole.

Na to, aby sa táto aktivita mohla realizovať, bola v rámci projektu zakúpená didaktická technika a didaktické pomôcky.

V jazykovej učebni budú mať žiaci k dispozícii 15 notebookov, ktoré vytvoria imaginárne boxy, kde každý box bude obsahovať slúchadlá, mikrofón, webkameru a prepojenie s lektorovým (učiteľovým) notebookom.

Interaktívna tabuľa umožní žiakom aktívne vstupovať do vyučovacej hodiny a pomôže na overovanie vedomostí.

Zakúpili sme 120 kusov výukového modulu AJ, ktorý pozostáva z CD Angličtina bez knihy a bez pera, CD slovník, slovník v tlačenej verzii, učebnica a DVD.

Veríme, že pomocou inovatívnych metód sa zlepšia jazykové kompetencie (počúvať, čítať, hovoriť a písať) žiakov a tým aj motivácia na získavanie a rozvíjanie jazykových vedomostí a zručností.

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy