Navigácia

Opatrenia ZŠ s MŠ Pod Vinbargom na bezproblémový prechod žiakov z prvého na druhý stupeň

Vo vyučovacom procese je vždy najdôležitejší žiak, jeho výchovno-vzdelávacie výsledky. Absolvent je „výstupom“ celého vzdelávacieho procesu, na ktorom vidíme, čo vo vyučovaní zvládol a nezvládol, keď končí daný stupeň vzdelávania. Krízový je najmä prechod z 1. stupňa ZŠ (ISCED 1) na 2. stupeň ZŠ (ISCED 2). Dôležitá je kontinuita, nadväznosť, prirodzený prechod z jedného do druhého. Prvý a druhý stupeň základnej školy nie sú na sebe nezávislé, do seba zahľadené svety jednej školy, ale vzájomne prepojené nádoby. (pre pokračovanie článku kliknite na VIAC)

V posledných rokoch môžeme konštatovať, že výsledky vstupných testov žiakov v 5. ročníku poukazujú na slabšiu a neustále klesajúcu úroveň vedomostí žiakov pri prechode zo 4. ročníka do 5. ročníka. Tento fakt na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove nemôžeme ignorovať, snažíme sa tento problém riešiť. Na podnet pani riaditeľky školy Mgr. Mileny Kravcovej a po dohode vyučujúcich v 3. a 4. ročníku našej školy sa v školskom roku 2018/2019 vypracovali nové výstupné testy pre žiakov  4. ročníka. Tieto testy sa budú zároveň písať ako vstupné testy pre žiakov 5. ročníka v školskom roku 2019/2020. Testy sa budú v triedach 4. ročníka písať rovnaké a v rovnaký deň. Jednotlivé úlohy žiaci vypracujú a budú vpisovať priamo do testu. Vo vyhodnotení výsledkov bude uvedená známka z testu, percento úspešnosti triedy a priemerná známka triedy. Týmto spôsobom sledujeme a chceme porovnať nadobudnutú úroveň žiackych vedomostí vo 4. ročníku a na začiatku 5. ročníka. 

K zlepšeniu prechodu žiaka z prvého na druhý stupeň našej ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove sme spravili aj ďalšie dôležité opatrenia. Pani učiteľky 4. ročníka so žiakmi počas celého školského roka 2018/2019 precvičovali rôzne úlohy a testy, ktorými pripravovali žiakov na MONITOR 5. Každý žiak mal k dispozícii pracovný zošit s názvom „Príprava na testovanie SJL a MAT“, kde si overoval svoje vedomosti, precvičoval rôzne typy úloh, zručnosti, zadaní a čitateľskú gramotnosť. Vyučujúce využívali aj samostatne pripravené testy a aj materiál z Virtuálnej knižnice - www.zborovna.sk. Žiaci písali a vyhodnocovali testy dvakrát týždenne.

V zlepšení prechodu žiaka z prvého na druhý stupeň našej školy sme urobili aj nasledujúci krok. Žiaci a učitelia 4. ročníka sa zapojili do pilotného projektu KOMPARO 4. Žiaci boli testovaní z predmetov slovenský jazyk, vlastiveda, matematika a prírodoveda. Vyučujúce tiež vyplnili dotazníky z daných predmetov (4 dotazníky pre každú učiteľku), kde sa vyjadrovali k formulácii úloh a obsahu testov. Naše skúsené učiteľky sa vyjadrili podľa vlastného uváženia, či je daný test v súlade so ŠVP a či je poskytnutý primeraný čas na vypracovanie testov. Testovanie bolo anonymné a bez spätnej väzby.

Všetky tieto aktivity sme počas celého školského roka 2018/2019 praktizovali s cieľom, aby sme život našim súčasným štvrtákom, budúcim piatakom uľahčili, resp. uľahčili im najmä prechod zo 4. do 5. ročníka. „Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku“. Žiak by nemal cítiť napätie a stres pri prechode z prvého na druhý stupeň našej školy, všetko je o racionálnej komunikácii skúsených učiteľov našej školy. Sme presvedčení, že tieto naše kroky majú a budú mať zmysel.

Mgr. Renáta Kicová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy