• Zápis prvákov 2023

     • v školskom roku 2023/2024

     • Zápis do školy bude prebiehať v termíne 01.04. - 30.04.2023 podaním prihlášky:

      1.) elektronicky – zákonný zástupca využije možnosť online prihlášky (pozri ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA v hornej lište - aktívne od 1.4.),
      2.) osobnou návštevou zákonných zástupcov s dieťaťom v škole v čase zápisu,
      3.) poštou – zákonní zástupcovia vyplnia a podpíšu 
      prihlášku, ktorú odošlú poštou.

       

      Ako postupovať, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť:

      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditelia ZŠ a ZŠ s MŠ už nerozhodujú o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, ale riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný ísť na zápis do 1. ročníka základnej školy, i keď rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania u svojho dieťaťa.

      žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musí zákonný zástupca doložiť:

      1.) písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie),

      2.) písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,

      3.) informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

       

       

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pod Vinbargom 1 v Bardejove oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 01. - 30. apríla 2023 elektronickou formou, osobne, prípadne poštou.

      01. - 07. apríla 2020  počas pracovných dní od 08:00 – 17:00,
      04. apríla 2020 (sobota) od 08:00 – 12:00,
      08. - 30. apríla 2020  počas pracovných dní od 08:00 – 15:30,

      02. apríla 2020 o 16:00 slávnostný zápis detí do 1. ročníka.

      Viac informácií o zápise nájdete v tomto dokumente:

      Zapis_do_1._rocnika.pdf

       

      Pripravili sme pre vás aj zoznam pomôcok pre prváka:
      Pomocky_pre_prvaka_k_zaciatku_skolskeho_roka.pdf

       

       

      Aj v školskom roku 2023/2024 otvárame športovú triedu – ľadový hokej - korčuľovanie.

       

       

      ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 v Bardejove ponúka:

       

      Šport

       

      • korčuľovanie pre žiakov už od 1. ročníka, ľadový hokej pre 2. stupeň
      • futbalové ihrisko, bežecká dráha, asfaltová plocha na volejbal, florbal, vybíjanú
      • telocvičňa s dvoma hracími plochami a posilňovňou
      • projekt Pohybom k zdraviu – vybudovanie „fit ihriska”, Šport pre všetkých
      • projekt Športové triedy – podpora vzniku športových tried
      • motivujeme deti k pohybu a zdravej výžive

      Kreativitu

       

      • rozvoj individuálnej tvorivosti s pomocou informačných technológií už od 1. ročníka
      • podpora tvorivého myslenia a komunikatívnych zručností inovatívnymi metódami
      • medzinárodné projekty EÚ rozvíjajúce komunikačné schopnosti v anglickom jazyku

      Odbornosť

       

      • vyučovanie informatiky a cudzieho jazyka od 1. ročníka
      • práca s informačno-komunikačnými technológiami
      • v každej triede multimediálne PC s pripojením na internet, interaktívna tabuľa a dataprojektor
      • internetová žiacka knižka a elektronická triedna kniha, online komunikácia s rodičmi
      • interaktívne dištančné vzdelávanie prostredníctvom aplikácie Cisco Webex Meetings
      • v škole pracuje školský špeciálny pedagóg a psychológ

      Láskavosť

       

      • žiakov motivujeme k štúdiu pochvalou, nie strachom
      • bojujeme proti šikanovaniu kamerovým systémom v priestoroch celej školy
      • individuálny prístup ku každému žiakovi
      • projekt Škola priateľská k deťom
      • projekty EÚ – Ľudské práva, Empathy, We learn/teach by reading, City in Photo

      Aktivitu

       

      • rozmanité aktivity pre žiakov formou krúžkov a záujmových činností, centrum voľného času
      • projekty Oddychová zóna a Zelená oddychová zóna
      • škola v prírode, letné detské tábory, projekt Letná škola
      • školská knižnica, projekt Môj svet v školskej knižnici
      • školský klub detí so spoločenskými hrami, detskou literatúrou a počítačovou učebňou