• Zápis prvákov 2021

     • v školskom roku 2021/2022

     •  

       

      Zápis do školy bude v termíne 07. - 30. 4. bez prítomnosti detí a rodičov na zápise.

      Elektronickú prihlášku do školy vyplňte na stránke školy - pozri HORNÁ LIŠTA,

      alebo poštou, tlačivo nájdete tu: Zapisny_listok_2021-2022.pdf.

       

      Termín vystavenia rozhodnutí o prijatí/neprijatí/povolení odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky zverejníme na webovom sídle školy (najskôr koniec júna).

       

      Chcete požiadať o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky?

      Vyplnenú žiadosť o odklad pošlite na adresu zspodvinbargom@gmail.com

       

       


       


      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pod Vinbargom 1 v Bardejove oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 07. - 30. apríla 2021 elektronickou formou, prípadne poštou.

      01. - 07. apríla 2020  počas pracovných dní od 08:00 – 17:00,
      04. apríla 2020 (sobota) od 08:00 – 12:00,
      08. - 30. apríla 2020  počas pracovných dní od 08:00 – 15:30,

      02. apríla 2020 o 16:00 slávnostný zápis detí do 1. ročníka.

       

      Viac informácií o zápise nájdete v tomto dokumente:

      Zapis_do_1._rocnika_2021-22_v2.pdf

       

      Pripravili sme pre vás aj zoznam pomôcok pre prváka:
      Pomocky_pre_prvaka_k_zaciatku_skolskeho_roka.docx

       

      Aj v školskom roku 2021/2022 otvárame športovú triedu – ľadový hokej - korčuľovanie.

       

       

      ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 v Bardejove v školskom roku 2021/2022 ponúka:

       

      Šport

       

      • korčuľovanie pre žiakov už od 1. ročníka, ľadový hokej pre 2. stupeň
      • futbalové ihrisko, bežecká dráha, asfaltová plocha na volejbal, florbal, vybíjanú
      • projekt Pohybom k zdraviu – vybudovanie „fit ihriska”, Šport pre všetkých
      • projekt Športové triedy – podpora vzniku športových tried
      • motivujeme deti k pohybu a zdravej výžive

      Kreativitu

       

      • rozvoj individuálnej tvorivosti s pomocou informačných technológií už od 1. ročníka
      • podpora tvorivého myslenia a komunikatívnych zručností inovatívnymi metódami
      • medzinárodné projekty rozvíjajúce komunikačné zručnosti v anglickom jazyku

      Odbornosť

       

      • vyučovanie informatiky a cudzieho jazyka od 1. ročníka
      • projekt Inovatívne pod Vinbargom – práca s informačno-komunikačnými technológiami
      • multimediálna výučba s interaktívnymi tabuľami vo všetkých predmetoch a učebniach
      • internetová žiacka knižka a elektronická triedna kniha
      • v škole pracuje školský špeciálny pedagóg a psychológ

      Láskavosť

       

      • žiakov motivujeme k štúdiu pochvalou, nie strachom
      • bojujeme proti šikanovaniu kamerovým systémom v priestoroch celej školy
      • individuálny prístup ku každému žiakovi
      • projekt Škola priateľská k deťom, projekty EÚ – Ľudské práva, Empathy

      Aktivitu

       

      • rozmanité aktivity pre žiakov formou krúžkov a záujmových činností
      • projekty Oddychová zóna a Zelená oddychová zóna
      • Centrum voľného času so zameraním na džudo a modelárstvo
      • škola v prírode
      • školská knižnica, projekt Môj svet v školskej knižnici
      • školský klub detí so spoločenskými hrami, detskou literatúrou a počítačmi