• Majstrovstvá sveta v raketovom modelárstve v rumunskom BUZAU 2021

    • 13. 10. 2021
    • Slovenská reprezentácia v zložení 6 juniorov a 9 seniorov sa zúčastnila v dňoch od 30.09.2021 do 9.10.2021 na Majstrovstvách sveta v raketovom modelárstve v rumunskom meste Buzau. Bardejovských modelárov reprezentovali za Združenie Bardejovských modelárov a CVČ pri základnej škole pod Vinbargom Marko Juročko, Tomáš Sokol a vedúci modelárskeho krúžku Ing. Vladimír Švec. Súťaže sa zúčastnili aj bývalý odchovanec krúžku Maroš Fecek a rodený Bardejovčan Ing. Marián Greš trvale žijúci v meste Zlín na Morave.

     Slovenská výprava bola úspešná a tak sme domov doniesli celkom 16 medailí, z toho:

     Juniori 9 medailí, jednotlivci 1 zlatú, 2 strieborné a 4 bronzové, družstvá 1 striebornú a 1 bronzovú),
     Seniori 7 medailí: jednotlivci 2 zlaté a 1 striebornú, družstvá 2 strieborné a 1 bronzovú,

     Konkrétne:
     Marko Juročko a Tomáš Sokol obsadili v družstvách 3. miesto (bronzovú medailu) v kategórii S3A padák, Maroš Fecek 2. miesto (striebornú medailu) v kategórii S1B raketa výška a 3. miesto v kategórii S8D raketoplán.

     Ing. Marian Greš získal 1. miesto a titul majstra sveta pre rok 2021 v najzložitejšej kategórii S7 Makety skutočných rakiet.

     Všetkým členom reprezentácie gratulujeme a prajeme veľa športových úspechov.

     Ďakujem taktiež Mestu Bardejov, ktoré nám prispelo na samotnú prípravu a výjazd na Majstrovstva sveta v rumunskom Buzau.

     Ing. Vladimír Švec


     Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

    • Spolu múdrejší 2

    • 5. 10. 2021
    • Naša škola bola úspešná vo výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zapojí sa do projektu doučovania „Spolu múdrejší 2“.

     Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom projektu je podporiť prostredníctvom doučovania našich žiakov, ktorí sú ohrození školským neúspechom a vytvoriť im podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania.

     Projekt sa bude realizovať v priebehu mesiacov október až december 2021.

    • 27. september – 1. október 2021: ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove zapojená do „online/virtuálneho“ medzinárodného stretnutia (Erasmus+)

    • 5. 10. 2021
    • ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove koordinuje dvojročný (2019 – 2021) medzinárodný projekt Erasmus+ pod názvom „Empatia - cesta k človeku“ (Empathy – a way to the human being, 2019-1-SK01-KA229–060793).

     Do projektu sú zapojené 4 školy z týchto európskych krajín: Slovensko – Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove (koordinátor) , Severné Macedónsko - OOU ,,Brakja Miladinovci,, Kumanovo (partner), Turecko - Özel Çözüm Ortaokulu (partner) a Poľsko - Zespol Szkol w Pozezdrze (partner).

     Prvé stretnutie projektových partnerov (tzv. „kick-off meeting“) sa uskutočnilo na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove v novembri 2019. Tím pracovníkov školy pod vedením pani riaditeľky Mgr. Mileny Kravcovej a za odbornej asistencie Mgr. Márie Biľovej pripravil pre účastníkov pobytu zaujímavú, vyváženú kombináciu aktivít, atrakcií a workshopov. Bolo to ešte v „normálnych“ časoch, kedy sme ešte nepoznali, čo je to „COVID-19“, resp. „korona vírus“. Naplno sme si užívali atmosféru medzinárodného stretnutia na vlastnej koži.

     Do druhého medzinárodného stretnutia partnerov v Severnom Macedónsku vstúpila už pandémia, ktorá premenila macedónsku mobilitu v decembri 2020 na virtuálne stretnutie partnerských tímov žiakov a učiteľov. Mgr. Mária Biľová pre zaneprázdnenosť ukončila svoje pôsobenie v našom projektovom tíme. Jej úlohu kontaktnej osoby za školu v projekte prebrala Mgr. Soňa Sosenková.

     V poradí tretie stretnutie partnerských krajín sa uskutočnilo v máji 2021. Taktiež to bolo „online/virtuálne“ stretnutie, keďže medzinárodné cestovanie bolo zo známych dôvodov zakázané. Aktivity prebiehali pod taktovkou partnera z Poľska.

     V poradí štvrté stretnutie projektových partnerov sa uskutočnilo v čase od 27. septembra do 1. októbra 2021. Tajne sme dúfali, že budeme môcť našich partnerov privítať na pôde nášho mesta, našej školy osobne. Ale momentálne je to nepredstaviteľná vec, preto sme sa opäť „stretli“ virtuálne. Pracovalo sa v platforme ZOOM. 10 našich žiakov (Sonja Homzová, Barbora Mikulová, Tamara Korbová, Barbora Bereščáková, Veronika Popjaková, Jakub Tarnovský, Sofia Chovancová, Gregor Šverha, Laura Palšová, Darina Žofajová,) a 4 učitelia (Mgr. Petra Csuková, Mgr. Peter Vasilega, Ing. Dušan Kuča, Mgr. Ján Šoltés) sa venovali centrálnej téme projektu: empatii.

     Každý deň začínal tzv. „ice breaker“ hrami, ktoré stimulovali žiacku pozornosť okamžite a vtiahli všetkých účastníkov ZOOM vysielania (57 ľudí) do kontextu daného dňa. Empatiu sme premietli do tém ako dištančné vzdelávanie, resp. kultúrne dedičstvo. Všetky zúčastnené 4 krajiny prezentovali vždy v iný deň svoje kultúrne dedičstvo vo forme PPT prezentácie, následne všetci absolvovali vedomostný kvíz z pozretej prezentácie.

     Jeden deň sme vyhradili hudbe ako samostatnej zložke kultúrneho dedičstva. V tento deň sme zrealizovali „hudobný workshop“, kde boli naživo predstavené tradičné hudobné nástroje jednotlivých partnerských krajín. Za Slovensko sme prezentovali fujaru, píšťalu dvojačku a píšťalu koncovku. Ďakujeme p. Dušanovi Rohaľovi, Dis. art. zo Súkromnej ZUŠ Pod Vinbargom, ktorý nám osobne zabezpečil túto živú prezentáciu. V rámci tejto „hudobnej stredy“ si žiaci vybrali svoj obľúbený folklórny motív (4 krajiny vopred dodali svoje folklórne motívy), následne si ich maľovali špeciálnymi farbami na textil na biele tričko. Až po ukončení aktivity bolo žiakom povedané, ktorý motív bol z ktorej krajiny. V tento deň medzi nás prišla aj RTVS z Košíc, čo si veľmi ceníme. Na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom už roky pôsobíme v oblasti Erasmus+ projektov. Sme veľmi radi, že si túto našu aktivitu všimla aj naša „národná“ televízia. Empatia je pre žiakov jednou z kľúčových tém v súčasnej pandemickej situácii. Vcítenie, vciťovanie sa, prenášanie sa do sveta predstáv druhého, do jeho emócií, spôsobu myslenia a postojov. Už od marca 2020 sa jednotlivé partnerské štáty nachádzajú v COVID-19 období, žiaci i učitelia sa radi podelili o svoje zážitky z tohto ťažkého spoločenského obdobia. Zo všetkých žiakov sa vytvorili medzinárodné tzv. „breakout rooms“, v ktorých žiaci diskutovali na rôzne témy, realizovali v tomto medzinárodnom virtuálnom priestore pridelené aktivity a hry. Vzájomne si vymieňali skúsenosti. Na žiakoch bolo vidno, že ich to baví, že diskutujú s rovesníkmi, ktorí riešili alebo riešia rovnaké problémy ako oni. Čas, kedy žiaci pracovali, sme my, učitelia, využili na formálne i neformálne debaty. 7 medzinárodných tímov žiakov v „breakout rooms“ diskutovalo väčšinou času. Po uplynutí času si tímy zvolili svojho lídra, ktorý následne prezentoval výsledky tímovej práce ostatným žiakom.

     Svoje miesto v programe si našiel aj obľúbený „kulinársky workshop“. Jednotlivé krajiny predstavili svoje národné jedlo a následne dostali aj časový priestor na samotnú prípravu jedla. Neskôr jednotlivé krajiny prezentovali svoje národné jedlá formou fotografií, resp. videí z prípravy a konzumácie jedla.

     Žiaci preukázali aj svoje IT schopnosti, keďže v ZOOM vysielaní sa pracovali s viacerými aplikáciami (www.mentimeter.com, www.learningApps.net, www.wordwall.net, www.canva.com a pod.).

     V úplnom závere sa všetci účastníci virtuálneho stretnutia veľmi kladne vyjadrili o kvalite online týždňa v záverečnom „feedbacku“. Veríme, že sa spoločenská situácia v nasledujúcich mesiacoch zlepší, lebo v decembri 2021 je na programe piate, posledné stretnutie projektových partnerov v Turecku. Aj virtuálne stretnutie má svoje čaro, ale radi by sme našich partnerov videli už osobne.

     Mgr. Ján Šoltés
     za žiakov a učiteľov zapojených do online projektového týždňa


     Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

   • 4. október - Svetový deň zvierat
    • 4. október - Svetový deň zvierat

    • 1. 10. 2021
    • Tento deň bol ustanovený za Svetový deň zvierat - World Animal Day (WAD) - na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. WAD mal spočiatku upozorniť na kritickú a neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov. Až neskôr sa začal vzťahovať na všetky druhy zvierat bez rozdielu. Takisto sa začal pripomínať v čoraz väčšom rozsahu po celom svete ako:

     • Oslava života zvierat v každej podobe,
     • Oslava vzťahu medzi ľudstvom a ríšou zvierat,
     • Pripomínanie si a zdôraznenie nezastupiteľnej úlohy, ktorú hrajú zvieratá v našom živote - od poskytovania potravy, cez úlohu spoločníka, pomocníka a podporovateľa, prinášajúceho do nášho života pocit, že zázraky sa ešte dejú,
     • Uvedomenie si mnohorakého spôsobu, akým zvieratá obohacujú náš život a vyjadrenie vďaky, ktorá im za to náleží.

     World Animal Day nám prináša príležitosť zamyslieť sa aj nad tým, či náš vzťah k zvieratám a to, čo nám poskytujú, je rovnako obohatením a dobrodením aj pre ne.

     Pri tejto príležitosti vyhlasujeme na našej škole ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Výtvarnú súťaž pod názvom „Moje milované zvieratko“, ktorá má dve kategórie. V 1. kategórii môžete vytvárať plošné alebo priestorové výtvarné práce rôznou technikou na tému moje zvieratko, ako ja milujem a starám sa o zvieratká. 2. kategória je zameraná na tvorbu zaujímavých fotografií seba a svojho zvieracieho miláčika. Svoje výtvarné práce a fotografie doručte osobne alebo v elektronickej podobe na Edupage p. uč. A. Malegovej do 25.10.2021.

     Najkrajšie výtvarné práce a najzaujímavejšie fotografie budú zverejnené na stránke našej školy.

     Tešíme sa na vašu účasť!!!

     Mgr. Alena Malegová

    • Jesenná výzdoba - tvorivá súťaž pre MŠ/ZŠ

    • 1. 10. 2021
    • S príchodom jesenných dní sme už tradične vymenili výzdobu našej školy za jesennú a zároveň sme sa zapojili do už 10. pokračovania obľúbenej súťaže o najkrajšiu jesennú výzdobu. Súťaž je celoslovenská a aby sme mohli získať zaujímavú cenu pre našu školu podľa našeho výberu (napríklad notebook, multifunkčné zariadenie Samsung, LED televízor PHILIPS, projektor, kávovar, 150€ poukážku Intersport, mobil), prosíme Vás, aby ste zahlasovali za fotografiu našej výzdoby po kliknutí na link http://talentagent.sk/sutaz/267-jesenna-vyzdoba 1x za deň.
     Hlasovať môžete od 1.10. do 5.11. 2021.

     Každý váš hlas zvyšuje našu šancu na výhru!!!

     Ďakujeme.

     Mgr. Alena Malegová


     Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

  • O nás

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa, prosím, prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
    • Základná škola s materskou školou

    • Naša škola sa nachádza v krásnom prostredí v blízkosti rieky Topľa. Poskytuje starostlivosť deťom od útleho veku vďaka materskej škole. Ako jediná v okrese je zameraná na ľadový hokej, a to aj v spolupráci s mestským zimným štadiónom. Žiaci majú k dispozícii školskú jedáleň, školský bufet, telocvičňu a moderné odborné učebne. Pre široké športové vyžitie je k dispozícii veľké futbalové ihrisko s bežeckým oválom, asfaltová plocha na volejbal, florbal, vybíjanú a i., škôlkari využívajú bezpečné detské ihrisko.

     Škola prešla rekonštrukciou, pri ktorej boli vymenené všetky okná, škola bola kompletne zateplená a kotolňa vybavená najmodernejším automatickým zariadením. V škole boli natiahnuté nové rozvody modernej počítačovej siete a zároveň v nej bol vybudovaný kamerový systém slúžiaci na zdravia i majetku žiakov, čo sa nám už viackrát osvedčilo zatiaľ pri hľadaní stratených/zabudnutých vecí. Kamery sú namontované v každej triede, učebni i po chodbách a sú prepojené s bezpečnostným systémom napojeným na políciu.
     Na našej škole poskytujeme možnosť celodennej starostlivosti o deti už od útleho veku, kde najmenší chodia do materskej školy, žiaci po vyučovaní majú možnosť navštevovať Školský klub detí a rôznorodé záujmové útvary. Keďže naša škola je zameraná na ľadový hokej, máme na škole hokejové triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. V rámci vyučovania trénujú na krytom zimnom štadióne, ktorý sa nachádza neďaleko školy. V budovách školy sa nachádza aj súkromná základná umelecká škola. Starostlivosť o stravu zabezpečuje zmodernizovaná školská kuchyňa a školský bufet.
     Na základe projektu Inovatívne Pod Vinbargom získala naša škola z Európskeho sociálneho fondu 67 637 eur, ktoré využila na premenu tradičnej školy na školu modernú. Z týchto peňazí boli zakúpené Manuály ku školeniu IKT a k práci s interaktívnou tabuľou, školiaci materiál na anglický jazyk (slovníky, učebnice i interaktívne DVD), wifirouter, dataprojektor a čo je pre proces uľahčenia učenia najpodstatnejšie: 16 notebookov.
     V súčasnosti je škola plne zmodernizovaná, s prístupom do školskej siete a na internet v každej triede a učebni. Každá trieda je vybavená osobným počítačom, dataprojektorom a reproduktormi, čím sa stala multimediálnou učebňou. Mimo to škola disponuje 3 učebňami informatiky, 4 učebňami jazykov, kde v učebni angličtiny majú žiaci k dispozícii 15 notebookov. Na škole máme aj odborné učebne fyziky, chémie, biológie a dejepisu/ruštiny. V každej z nich sa nachádza počítač s dataprojektorom, ktorý využívajú nielen pedagógovia, ale i žiaci pri prezentovaní svojich projektov. Učebňa výtvarnej výchovy je vybavená multimédiami a učebne techniky dostatočným množstvom náradia a pomôcok na precvičenie manuálnych zručností. Učebňa matematiky a učebňa slovenského jazyka a literatúry sú vybavené najmodernejšou interaktívnou tabuľou ActivBoard s ultrakrátkym projektorom a ozvučením, čo robí matematiku i slovenčinu zaujímavými a hravými pre každého. Pre ostatné predmety je k dispozícii učebňa s interaktívnou tabuľou E-Beam.
     Súčasťou školského areálu je detské ihrisko pre materskú školu, asfaltové ihrisko pre rozličné športové využitie, futbalové ihrisko s bežeckým oválom a samostatná budova telocvične s posilňovňou a sprchami.
     Na škole pracuje špeciálny pedagóg a škola úzko spolupracuje so súkromnou špeciálno-pedagogickou poradňou.
     Škola je zapojená do projektu „Škola podporujúca zdravie“, v rámci ktorého funguje školský parlament. Tvoria ho zástupcovia jednotlivých tried a jeho úlohou je byť poradným orgánom školy a rozhodovať trebárs o výbere odborných prednášok, akciách školy, jedálnom lístku a pod.
     Keďže našu školu navštevujú okrem mestských detí aj deti z okolitých obcí, podarilo sa nám zriadiť autobusovú zastávku priamo pri hlavnej bráne, čo umožňuje dochádzajúcim bezpečne a jednoducho dopraviť sa do školy.